Кабинетът одобри Споразумението за партньорство за програмен период 2021 – 2027

Министерският съвет на Република България одобри Споразумението за партньорство на Република България за периода 2021-2027 г., като основа за официално изпращане и завършване на преговорите с Европейската комисия.

Споразумението за партньорство, изготвяно от всяка държава членка, е стратегически документ, в който са изложени стратегическата ориентация за програмирането и условията за ефективното и ефикасно използване на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури в периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2027 г. Документът е разработен при спазване на принципа на партньорство, с участието на представители както на администрацията, така и на местните власти, социално-икономическите партньори, структури на гражданското общество, академичната общност и други.

Документът премина обществени обсъждания през м. октомври 2020 г., м. юли 2021 г. и м. април 2022 г. Получаваните коментари са намирали отражение в текста на документа в зависимост от тяхната относимост и приложимост и при съобразяване с техническите ограничения за обема на документа.

Приетото решение е важна стъпка във финализирането на подготовката за програмен период 2021-2027 г. и предпоставка за окончателното одобрение от ЕК на програмните документи за него.