ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ ПРЕД МЕДИИТЕ ПОСЛЕДНИЯ ВАРИАНТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО И НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

На работна среща днес ОИЦ-Ямбол запозна представителите на медиите от областта с последния вариант на Споразумението за партньорство за периода 2021-2027г. Това е документ, който очертава основните инвестиционни сфери и дейностите за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж. Споразумението се разработва при спазване на принципите на партньорство и прозрачност, осигуряващи участие на социално-икономическите партньори, местните власти, неправителствените организации, академичната общност и гражданите.

В рамките на следващия период страната ни ще разполага със средства за инвестиции по линия на политиката на сближаване в размер на 9 млрд. евро.

Беше представена информация за десетте програми, чрез които ще бъдат инвестирани средствата от структурните и кохезионния фондове по време на програмния период. Бяха изложени и най-важните промени в целите на политиките и заложените инвестиции в последния вариант на Спроразумението.

              Поради големия обществен интерес, медиите бяха запознати и с Националния план за възстановяване и устойчивост на Р България.

Г-жа Цонева, Управител на ОИЦ-Ямбол разясни целите на Плана - икономическо и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от Covid-19 и създаване на по-устойчива, справедлива и успешна икономика. Тя изложи пред медиите заложените инвестиции и бюджет по четирите стълба на Плана - Иновативна, Зелена, Свързана и Справедлива България. Общият бюджет за инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост възлиза на 6,3 милиарда евро.

Г-жа Цонева уточни детайлите  за кандидатстване по проектите за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради и въвеждане на единични мерки в еднофамилни и многофамилни сгради, в т.ч. изграждане на слънчеви системи за битова гореща вода и на фотоволтаични системи до 10 kW.

Интерес имаше към заложените инвестиции в здравеопазването като изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха и модернизиране на лечебни заведения за болнична помощ.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.          

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg / oic_yambol@abv.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол