ОТ КЮСТЕНДИЛ СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИЯ РЕГИОНАЛЕН ПОДХОД

На 16 май 2022г. се проведе информационно събитие на тема „Новият подход в регионалното и трансграничното развитие 2021-2027 г.“, в което участие взеха представители на Областен информационен център – Кюстендил. Срещата откри зам.- министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова и кмета на Община Кюстендил г-н Петър Паунов. Фокус на събитието е новия регионален подход, заложен в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Бюджетът на Програма „Развитие на регионите“ е близо 6,6 млрд. лв., разделени в 4 приоритетни оси. В приоритетна ос 2 на програмата „Интегрирани териториални инвестиции“ са включени 40 средни и големи общини, сред които и Кюстендил, които ще се състезават с проекти за разпределението на общо 2,5 млрд. лв. Новост в програмата през този програмен период е силният ѝ регионален фокус, акцентът върху партньорството при идентифициране и изпълнение на проектите и интегрираният им  характер. Допустими да кандидатстват ще бъдат различни заинтересовани страни,  а не само общини, както в предишната програма „Региони в растеж“ 2014-2020. База за допустимост на проектните идеи ще бъде съответствието им с Интегрираната стратегия за развитие на съответния регион. Принципът при избор на проекти вече се основава на подхода „отдолу нагоре“. Особено важна е ролята на местните регионални съвети, които след подбора на потенциалните инвестиционни проекти, ще ги подават към Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ за одобрение.

В следващите седем години област Кюстендил ще има достъп до европейско финансиране и по линия на шест от програмите за териториално сътрудничество, в които страната ни участва. Общият ресурс на тези програми е над 2 млрд. лв.

Програма Дунав 2021-2027 г. финансира проекти в областите иновации, околна среда, социална сфера, в т.ч. социално-икономическо развитие чрез наследство, култура и туризъм и управление. Програмата обхваща 14 държави по поречието на река Дунав, като по отношение на България е допустима цялата територия на страната. До края на юни се очаква програмата да бъде представена в Европейската комисия за одобрение, а до края на годината да бъдат обявени първите покани по нея.

Програма Евро-Средиземноморски басейн (EURO-MED) ще финансира проекти за повишаване на капацитета за иновации на публичните власти и частните субекти за прилагане на решения за устойчива и зелена икономика и по-екологична среда за района на Средиземно море. Програма Интеррег Европа подкрепя обмена и трансфера на опит, иновативни подходи и изграждане на капацитет между публичните органи и други организации с оглед подобряване на техните инструменти за провеждане на  политиката за регионално развитие. И по двете програми са публикувани първите покани за кандидатстване.

С общ бюджет за периода 2021-2027 от 106 млн. евро, Програма Урбакт ще насърчава обмена на знания и добри практики между градовете и различните нива на управление, интегрираното устойчиво развитие, ефективността на политиката на сближаване в градовете и др.

За първи път по програмите за трансгранично сътрудничество с Република С.Македония и Сърбия, по които област Кюстендил е допустима територия, ще могат да кандидатстват фирми. Новост и по двете програми е включването на приоритети за интегрирано развитие на граничните региони, в рамките на които ще се насърчават проекти с по-широко партньорство. Очакванията са до края на годината да бъдат публикувани първите покани за подаване на проекти.

Срещата приключи с представяне на проектите от Националния план за възстановяване и устойчивост, които ще се изпълняват от МРРБ. Това са 5 проекта за близо 3 млрд. лв., насочени към мерки за устойчиво енергийно обновяване на жилищни и публични сгради, вкл. обекти в сферата на производството, търговията и услугите, подкрепа на устойчив градски транспорт, разработване на строително информационно моделиране (СИМ) при проектирането, изпълнението и поддръжката на строителни работи, както и информационна система за е- услуги по устройство на територията и разрешаване на строителството; изграждане и реконструкция на ВиК системи и ПСОВ.