Видинските бенефициенти очакват новите програми за финансиране от ЕС

214 млн. лева са европейските инвестиции в област Видин през втория програмен период

Днес екипът на Областен информационен център-Видин проведе среща с медиите. Акцент в събитието бе представянето на обобщение на зададените въпроси и проявения интерес към източниците на подкрепа от ЕС на откритите приемни на ОИЦ-Видин в единадесетте общини на областта. Управителят на центъра Мариела Савкова заяви че 134 души са посетили приемните на центъра. Те са са получили информация за възможностите за финансова подкрепа по подмярката за преработка и маркетинг на селскостопански продукти (подмярка 4.2 на ПРСР), за инфраструктурната подмярка 7.2 за общините, както и за енергийната ефективност за бизнеса по ОПИК. Потнециалните бенефициенти са били информирани и за бъдещите трансгранични програми, както за и актуалната възможност по подмярка 19.1 за създаване на местни инициативни групи, каквито до момента няма в областта.

Мариела Савкова посочи, че в рамките на информационната кампания са проведени срещи и с кметовете на общините. На тях особено внимание е отделено на създаване на партньорства по бъдещия инструмент ИТИ и на дефинирането на интегрирани проекти. Десетте малки общини от областта ще са допустими за първи път по приоритетна ос 2 на бъдещата ПРР и затова изграждането на партньорства, за да се получат средства от програмата, е от особена важност. Както и привличането на Видин или Плевен, двигатели за растеж в Северозападния район, към тези партньорства, за да може да се постигне интегриране на интересите на по-малките общини с по-развитите и това да доведе по-цялостен ефект за икономическото развитие на местните общности.

Савкова определи като предизвикателство работата по инструмента ИТИ, като подчерта, че във връзка с новите му функции екипът на ОИЦ-Видин ще фокусира работата си в подкрепа на създаване на такива партньорства. Ръководителят на проект „Областен информационен център-Видин“ инж. Албена Начева, която присъства на срещата с медиите, също посочи, че новите функции на ОИЦ в звената за комуникации и публични консултации към РСР ще са предизвикателство, както за екипа на центъра, така и за община Видин, като бенефициент по проекта. Тя изрази увереност в успешното справяне на екипа с новите функции и пожела успех на служителите в офиса.

Експертът Цветомир Ценков представи изпълнението на Оперативните програми и ПРСР (за мерки по чл 9 б, т. 2 от ЗПЗП) в област Видин през втория програмен период. 213 863 580 лв. са европейските инвестиции в областта от 2014 г. до момента, като 183 685 929 лв. са безвъзмездна финансова помощ. От тези средства са се възползвали 293 бенефициента, които са сключили 423 договора (съгласно ИСУН).

Най-много средства са привлечени по Оперативна програма „Региони в растеж“ - 58 588 548  лв. С тях са реализирани и се реализират общо 22 проекта – на общините Видин и Белоградчик (саниране и подобряване на енергийната ефективност на жилища и обществени сгради, ремонт на улици и площади, реставрация и адаптация на синагогата във Видин).

Крупни средства са привлечени и по Оперативна програма „Околна среда“ - 58 584 349 лв. Най-големите бенефициенти по програмата са Община Видин (проект "Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр.Видин - Втора фаза" – за 19 505 984 лв. и проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ – на стойност 12 453 598 лв.) и ВиК-Видин – с проект  „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин“ със стойност 23 653 635 лв., от които 17 937 564 лв. е безвъзмездната финансова помощ.

В сравнение с първия програмен период, от 2014 насам бизнесът многократно е увеличил проектната си активност и съответно и получената подкрепа с европейски средства. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ са сключени 227 договора от 196 бенефициента на стойност 41 053 248 лв. Безвъзмездната подкрепа от програмата е на стойност 28 881 485 лв. В тази сума влизат и средствата за възстановяване след епидемията от Ковид 19, но като цяло активността на бизнеса и инвестициите в производството, обслужваща сфера, стартиращия бизнес е в пъти по-висока в сравнение с периода 2007-2013 г. (общо 8 проекта на стойност 11 872 530 лв.).

16 349 355 лв. са инвестициите от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 29 бенефициента (общини, бизнес, неправителствени организации) са сключили 55 договора – за квалификация и преквалификация на работната сила, качествени условия на труд, социални проекти.

Водещ бенефициент в областта е община Видин, с 24 проекта на обща стойност 86 268 335 лв. ВиК-Видин е сключил 2 договора на обща стойност 23 885 240 лв. Община Белоградчик е привлякла 17 040 575 лв. в изпълнението на 24 проекта. Фирма е реализирала на територията на област Видин проект за подобряване на енергийната ефективност на обща стойност 4 894 900 лв., като местният бизнес е изпълнил успешно 227 проекта със стойности от 3 000 лв. до над 1 000 000 лв.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg