Откриват официално ремонтираната ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

Столична община реализира проект BG16RFOP001-3.002-0041-C01 "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", район „Илинден” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 22 април 2019 г. от 11.00 часа в двора на Професионалната гимназия, която се намира на ул. „Хайдут Сидер“ № 10 в София, ще се проведе официалната церемония по откриване на готовия обект.

ОИЦ
София