Информационна среща във Видин по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 23 юли 2019 г., вторник, от 10:30 до 12:00 ч., в заседателната си зала на пл. „Бдинци“ 2 във Видин, екипът на Областен информационен център-Видин организира информационна среща по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, финансирана от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел. Дейностите, които ще се финансират следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на Република България и да се отнасят до: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им.

ОИЦ
Видин