ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ АКТУАЛНА ПРОЦЕДУРА ПО ОПОС

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00

На 24 юли (сряда) 2019 г. от 13:00 часа в залата на ОИЦ-Силистра ще се състои информационнa срещa за представяне на процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

ОИЦ
Силистра