ОИЦ-БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ АКТУАЛНА ПРОЦЕДУРА ПО ОПОС

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 24 юли 2019 г. (сряда) от 11:00 часа в офиса на ОИЦ - Благоевград ще се проведе информационна среща за представяне на процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

Поканени да вземат участие са потенциалните бенефициенти - общински администрации, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), както и всички други заинтересовани лица.

Информационната среща е открита и не се изисква предварителна регистрация.

ОИЦ
Благоевград