ОИЦ – София представя процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00 ч.

На 24 юли 2019 г. (сряда) от 15:00 часа (регистрация от 14:45 ч.)  в офиса на ОИЦ - София на адрес: бул. „Витоша“ №99 ще се проведе информационна среща за представяне на процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

Поканени да вземат участие са потенциални бенефициенти по процедурата – представители на общински администрации, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

Информационната среща е открита за всички заинтересовани и участието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна регистрация тук. Регистрацията ще бъде активна до изчерпване на местата в залата.

ОИЦ
София