ОИЦ – София представя процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици"

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 23 август 2019 г. (петък) от 11:00 часа (регистрация от 10:45 ч.)  в офиса на ОИЦ - София на адрес: бул. „Витоша“ № 99 ще се проведе информационна среща за представяне на процедура BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици” по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

Поканени да вземат участие са потенциални бенефициенти по процедурата – представители на структури и звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институции.

Информационната среща е открита за всички заинтересовани и участието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходимо да заявите присъствие като попълните тази регистрационна форма.

Регистрацията ще бъде активна до изчерпване на местата в залата (25 бр.).

ОИЦ
София