Дни на отворени врати в ОИЦ - Габрово

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

В периода 22-23 август в офиса на Областен информационен център – Габрово ще се проведат дни на отворени врати по процедура - "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици".

Процедурата се реализира по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма “Околна среда“ с бюджет в размер на 9 141 202 лв. безвъзмедна финасофа помощ.
 
Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние чрез изпъление на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за защитени птици – червеногуша гъска, къдроглав пеликан, белоока потапница, голям воден бик, малък корморан, кръстат орел, ловен сокол и черен леошяд.

Мерките, които ще се финансират покриват извършването на специфични приоритетни консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на растителността в гнездовите и други значими за вида места, поддържане на оптимален воден режим в ключови местообитания, подхранване и др. Дейностите попадат изцяло в обхвата на мярка 109 "Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състияние на видове и природни местообитания" от Национална приоритетна рамка за действие на Натура 2000 за периода 2014-2020 г.
 
Допустими бенефициенти по процедурата са структури/звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институции.
 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18.30 часа на 24 октомври 2019 г.

ОИЦ
Габрово