ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОИЦ-ВАРНА ПО ПРОЦЕДУРА „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИ”

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 22 и 23 август (четвъртък и петък) 2019 г., от 10:00 часа, в Областния информационен център-Варна (пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2) ще се проведат дни на отворените врати по процедурата „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014–2020 г.

На посетителите ще бъдат представени основните моменти от насоките за кандидатстване. В информационните срещи могат да се включат допустими бенефициенти - структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ, юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние чрез изпълнение на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за защитени птици.

ОИЦ
Варна