ОИЦ – София представя процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00 ч.

На 19 ноември 2019 г. (вторник) от 15:00 часа (регистрация от 14:45 ч.)  в офиса на ОИЦ - София на адрес: бул. „Витоша“ №99 ще се проведе информационна среща за представяне на процедура BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ по Приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

Поканени да вземат участие са потенциални бенефициенти по процедурата – представители на общински администрации, научни институти, юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и структури/звена в МОСВ и МЗХГ, отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000.

Информационната среща е открита за всички заинтересовани и участието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна регистрация на този линк. Регистрацията ще бъде активна до изчерпване на местата в залата.

ОИЦ
София