ОИЦ-СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ ПО ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА"

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 - 16:00

На 19 ноември 2019 г. ОИЦ - Смолян ще проведе „Ден на отворените врати“ по процедури BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда“.

Заинтересовани лица могат да получат информация и материали, както и да задават въпроси по процедурите в офиса на ОИЦ - Смолян на адрес: 4700 Смолян, бул. „България“ 12 (в ляво от входа на Общинска администрация – Смолян), на oicsmolyan@gmail.com и на телефон: 0301 888 05.

Насоките за кандидатстване и приложенията към тях могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) на адрес:

ОИЦ
Смолян