ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ ЕКОЛОЗИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Дата на събитието
Време на провеждане
13:15 ч.

На 08.04.2021 г. (четвъртък) от 13:15 часа, Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе онлайн информационна среща със студенти еколози и преподаватели от Катедра “Екология, опазване и възстановяване на околната среда” към Лесотехнически университет, град София. В рамките на събитието екипът на ОИЦ-София ще представи работни варианти на програма Околна среда, 2021-2027 и Програма за развитие на регионите, 2021-2027. Участниците ще бъдат запознати и с успешно реализирани проекти по Оперативна програма Региони в растеж  2014-2020 г. и Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. на територията на областите София-град и София област.

 

ОИЦ-София  по Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01, изпълняван от Столична община е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ
София