„ДУНАВ ПРЕС“ АД ОРГАНИЗИРА ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОПИК 2014 – 2020

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 22.01. 2019 г. от 11:00 часа в заседателната зала на печатница „Дунав прес“ АД , бул. „Липник“ 129, гр. Русе, ще се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) по проект BG16RFOP002-3.004-0031 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Дунав прес“ АД, съфинансиран по  процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ на ОПИК 2014 – 2020.

ОИЦ
Русе