ОИЦ-Пловдив популяризира актуалните и предстоящи възможности на ЕСИФ в Първомай

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 01.03.2019 г. (петък) от 10:00 часа в гр. Първомай, община Първомай експертите на ОИЦ-Пловдив ще разположат мобилен офис пред Общинска служба „Земеделие“. Там жителите на града и съседните населени места ще имат възможност да задават въпроси и получат пълна и изчерпателна информация за актуалните процедури по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), предстоящите възможности през 2019 г. и услугите, които ОИЦ-Пловдив предоставя като част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) у нас. Успоредно с това, представители на Национална служба Съвети в земеделието - Пловдив организират открита приемна за индивидуални консултации.

ОИЦ
Пловдив