Новини от ОИЦ - Благоевград

Стартира изпълнението на проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“  на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

С официално откриване на три обекта приключи изпълнението на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Гоце Делчев”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0004-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Бенефициент по проекта е Община Гоце Делчев.

Общата стойност на проекта е 758 556.22 лева, от които съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие – 630 747.73 лв., национално съфинансиране – 111 308.43 лева и собственият принос на Община Гоце Делчев в размер на 16 500.06 лв.

Фестивал на здравето събра в село Микрево, община Струмяни потребители на социални услуги и експерти в тази област. Инициативата е част от дейностите по изпълнение на проект „Подкрепа за социално включване“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, чрез процедура на МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни".

Първо регионално събитие на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на натура 2000 в България“ се провежда днес в Благоевград. Събитието е част от дейностите по проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в администрацията на Министерство на околната среда и водите.

Туристически водачи и професионалисти в областта на туристическите услуги  се обучаваха по време на семинар, организиран от Община Струмяни като част от дейностите по проект „Коридор за сътрудничество Струма“ с акроним River Plus. Основната цел на проведените обучения е повишаване на капацитета за устойчиво използване на културните и природните ресурси и популяризиране на общата идентичност на трансграничният регион в общините Симитли и Струмяни в България и Ираклия, Синтики, Емануил Папа и Серес в Гърция.

Нови договори за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове на стойност 25,517 млн. лева са сключени през първите шест месеца на 2022 г. на територията на Благоевградска област. Това съобщи по време на пресконференция днес управителят на Областен информационен център – Благоевград. По време на събитието бяха представени данни за напредъка в изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) към края на месец юни 2022 г.

Поредица от професионални обучения на лица от уязвими групи стартира Община Благоевград. Обученията са част от дейностите по изпълнение на интегриран проект „Подкрепа за социално включване“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд.

40 човека, представители на различни уязвими групи, участват в мотивационни обучения в Благоевград, стартирали през месец юни. Дейностите са по интегриран проект „Подкрепа за социално включване“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Община Благоевград, а целта му е да стимулира лицата от целевите групи към активно поведение на пазара на труда и желание за придобиване и повишаване на знанията и уменията им.

Стотици жители на Благоевградска област се включиха в информационните срещи и посетиха откритите приемни на Областен информационен център – Благоевград, които се проведоха в 14-те общини на региона през последните две седмици. През тази седмица експертите на центъра посетиха Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово, където представиха предстоящи възможности за финансиране на различните мерки за енергийна ефективност.

Кой ще може да се възползва от европейски средства за саниране, кога ще стартира приемът на документи за кандидатстване за изграждане на фотоволтаични системи и поставяне на  соларни панели за гореща битова вода от домакинствата и по какъв начин ще се случва самото кандидатстване? Това са въпросите, които най-много вълнуват посетителите на откритите приемни на Областен информационен център – Благоевград, които продължават във всички общини на Благоевградска област. При голям интерес протича информационната кампания, отчитат от ОИЦ – Благоевград.