Новини от ОИЦ - Бургас

Община Бургас продължава работата по двата проекта за подмяна на старите печки на дърва и въглища с екологични уреди. Това е една от стъпките за намаляване на фините прахови частици в атмосферата.

Единият проект е „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. В настоящия момент той е във втора фаза на изпълнение.

Досега са доставени и монтирани всичките заявени до момента 642 броя климатици за 338 домакинства.

"Бургас, вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие" е новият проект, финансиран по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г., в който Община Бургас ще си партнира с Фондация „Театър в куфар“ от България и Фондация „Pars Pro Toto” от Исландия.

Община Бургас е одобрена да бъде водещ партньор на проекта „Градове, захранвани от слънцето. Да отключим слънчевия потенциал на Бургас и София. (Слънчеви градове)”, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI). При изпълнението му тя ще си партнира със Столична Община и Българска соларна асоциация.

Проектът „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“,  финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. бе отличен със специален медал за социален проект на официалната церемония по случай 15-годишнината на европейската програма Regiostars в град Евора, Португалия.

Признанието бе връчено лично от комисаря по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра. Отличието прие директорът на общинската дирекция "Здравеопазване и социални дейности" Мая Казанджиева.

Областен информационен център – Бургас организира поредната си годишна работна среща с представители на местни и национални медии. Темата на събитието бяха енергийната политика, заложена в програмен период 2021-2027 и популяризиране на проекта в помощ на гражданите и бизнеса Енергиен офис, разработен от Общината.

В първия панел на срещата Експертът на ОИЦ Ана Янчева представи енергийните концепция и дейности, които ще бъдат подкрепени от Програмите, като фокусът беше насочен основно към  „Развитие на регионите“ и „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

На пресконференция Община Несебър представи проект „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Еко пътека, с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“, финансиран по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е с размер 210 769 лв., а изпълнението с продължителност 12 месеца.

Финансирана от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ инсталация изненада приятно бургазлии.

Обособена в пространство за отдих и комуникация, новата придобивка е част от проекта на Община Бургас BG16RFOP001-1.004-0015-C02: „Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на Улица на занаятите“.

Бургаският проект за изграждане на 5 Центъра от семеен тип за деца с увреждания бе избран от над 300 проекта от Европа сред 15-те финалисти на конкурса Regiostars, организиран от Европейската Комисия.

През уикенда Община Бургас проведе поредната екоинициатива по почистване на морското дъно в рамките на съвместния проект с Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - "Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж", финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., ДБФП № BG14MFOP001-6.004-0007-C01/МДР-ИП-01-237/14.12.2020 г.

Община Поморие разработи нов проект, въвеждащ цялостен и иновативен подход в управлението на отпадъците. Идейното предложение „Холистичен подход в управлението на отпадъците при прехода към кръгова икономика“ получи подкрепата на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/, Асоциация на еколозите от общините в България /АСЕКОБ/ и Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Проектното предложение е подадено в срок и очаква одобрение за финансиране по Програма LIFE на ЕК, процедура LIFE-2022-SAP-ENV-GOV – Environmental Governance.