Новини от ОИЦ - Велико Търново

Със символична първа копка във Велико Търново бе даден старт на част от дейностите по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“ чрез общи мерки в трансграничния регион“, финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

На церемонията присъстваха зам.-кметът проф. Георги Камарашев, директорът на Дирекция „Строителство и устройство на територията“ инж. Динко Кечев, Филип Маринов – управител на фирмата изпълнител „Пътни строежи – В. Търново“ и журналисти.

Екипът на Областен информационен център - Велико Търново взе участие в официална церемония по „Откриване на обект“ във връзка с приключване на проект BG16RFOP001-1.009-0006-C01 „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. След събитието бе дадена заключителна пресконференция от ръководителите и изпълнителите на проекта за реализацията на заложените в него дейности.

С две събития – „Социален ден на уменията и способностите на хората с интелектуални затруднения“ и „Ден на отворените врати“ Община Велико Търново представи изпълнението на проекта, по който функционира новоизграденият Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения във великотърновското село Церова кория.

Студенти от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ бяха запознати с Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) и програмния период 2021-2027 г. Това стана по време на информационна среща проведена в Областен информационен център - Велико Търново, с цел представяне на кохезионната политика на ЕС и възможностите по програмите финансирани от европейските фондове до 2027 г.

От тази седмица се възобновява основният ремонт на близо 27 км от път II-53 Поликраище – Елена – Сливен на  територията на областите Велико Търново и Сливен. Второкласният път е основна пътна артерия за направлението В. Търново – Сливен – Ямбол и свързва Северен централен район с Югоизточен район и с АМ „Тракия“. Трасето осъществява пряка връзка с европейския транспортен коридор № 8 Гюешево – Кюстендил – София – Бургас – Варна.

Медицински център „Медиана ЕООД“ – гр. Павликени е подобрил условията на труд на заетите си лица чрез успешното изпълнение на проект „Инвестицията в безопасни условия на труд - гаранция за качествени работни места“. Проектът е реализиран по Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група МИГ - „Павликени-Полски Тръмбеш“. Общата му стойност възлиза на 31 102 лв., като средствата са осигурени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Община Лясковец подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел продължаване на услугата предоставяне на топъл обяд за общо 60 нуждаещи се на територията на общината. Общата стойност на проекта е 165 254 лв., като финансирането е от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г. Срокът на изпълнение на договора е до 30 септември 2025 година.

Продължава успешното изпълнение на проект „Грижа в дома в община Сухиндол“, който обхваща над 30 възрастни хора и лица с увреждания на територията на общината. Това заяви по време на пресконференция в пресклуба на БТА във Велико Търново ръководителят на проекта Мирослава Иванова.

Одобрено е проектното предложение на Община Горна Оряховица „Реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване в сграда на общежитие на ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“. То ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“. Общата стойност на проекта възлиза на малко над 5,2 млн. лв., а времето за неговото изпълнение е 31 месеца.

В сeло Михалци, община Павликени бе даден старт на рехабилитацията на обществена зелена площ и изграждане на детска площадка в центъра на населеното място. Първа копка на обекта направиха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, кметът на с. Михалци Петко Петков, изпълнителният директор на фирмата изпълнител инж. Румен Михайлов и изпълнителния директор на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ Юлиян Вълчев.