Новини от ОИЦ - Велико Търново

С изнесена приемна и рекламно-информационен щанд в старата столица Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново популяризира актуалните и предстоящи за отваряне процедури по Oперативните програми и ПРСР до края на настоящата 2020 г.

Акцент по време на приемната бе представяне на възможностите за кандидатстване от работодатели и фирми за финансова помощ за запазване на работни места и процедурите „Заетост за теб” и „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от Covid-19” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Община Свищов започна подготовка за стартиране на планираните дейности по мащабния проект „Подобряване и реновиране на градска среда - ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в крайдунавския град. Проектното предложение бе одобрено в края на юни за финансиране с 1 388 170 лева по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Разработката бе част от резервния списък с проекти, включени в Инвестиционна програма на общината, която е с обща стойност от 16 818 684 лева и вече е изпълнена на 100%.

Един от емблематичните паркове в гр. Горна Оряховица – „Градската градина“ ще бъде цялостно ремонтиран и обновен със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Проектът „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица” е на стойност 1 472 647 лв. и вече е получил одобрение от Управляващия орган на оперативната програма.

13 безплатни точки за високоскоростен Wi-Fi достъп до интернет на обществени места вече могат да се ползват от жителите и гостите на Велико Търново. Това стана възможно благодарение на ваучер на стойност 15 000 евро, спечелен от Община Велико Търново по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

От 1 юли във Велико Търново ще заработи кризисният център „Търновград“, който е първият по рода си в региона. В центъра закрила ще получават хора от десетте общини в областта – жертви на домашно насилие, трафик или експлоатация, останали без подслон след бедствени ситуации и др. Новата социална услуга бе представена на пресконференция с участието на зам.-кмета на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев, директора на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова и представители на всички институции, ангажирани със защита на пострадалите от насилие.

С проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) община Свищов основно преустрои и ремонтира сграда, в която ще се помещава новият Център за грижа за възрастни хора в крайдунавския град. Проектът се финансира от ОПРР, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“. Общата стойност възлиза на 804 337 лв., в т. ч. от Европейски съюз - 447 117 лв. и национално съфинансиране – 7 890 лв. Собственият принос на Община Свищов е 278 316 лв.

Патронажната грижа към Община Велико Търново ще продължи с доставките на лекарства, храни и стоки от първа необходимост на хора от старата столица, които спадат към рисковите групи от заразяване с вируса Covid-19, и които досега са ползвали услугите на общинския колцентър. Условията остават непроменени – услугите се извършват със средства на потребителите, а логистиката и транспортът ще са безплатни.

Община Свищов ще реализира проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. Проектът ще обхване и лица свързани с последствията от разпространението на COVID-19.

Ведомства от Велико Търново подпомогнаха с 16 вида храни общо 139 възрастни над 65 години и хора с увреждания от града и десет други населени места от общината. Провизиите са предоставени в изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане най-нуждаещи се лица.

На 5 март 2020 г. в Конферентната зала на Областен информационен център – Велико Търново се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Валда 90“ ООД“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 и е на обща стойност 3 076 810 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 1 307 644 лв., националното съфинансиране е 230 760 лв., а собственото финансиране е 1 538 405 лв.