Новини от ОИЦ - Велико Търново

В Областен информационен център - Велико Търново се проведе работна среща на тема: „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г.“. Гост-лектор на събитието беше доц. Евгени Евгениев, представител на Министерство на образованието и науката и отговарящ за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел.

В Областен информационен център - Велико Търново се проведе информационна среща за представяне на процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“ ОПОС 2014-2020. г. За участие в събитието бяха поканени експерти и специалисти по екология от общински администрации в региона, представители на обществени и неправителствени организации и др. заинтересовани страни.

Общо 38 улици и площади в старата част на Велико Търново са с нова визия, след като Общината реализира големия проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Общата стойност на проекта „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ възлиза на 11 010 062 лв., от които 9 358 553 лв. съфинансиране от ЕФРР и 1 651 509 лв. съфинансиране от националния бюджет.

Инвестиционното намерение обхвана и голяма част от инфраструктурата в квартал „Чолаковци“, която също бе цялостно подобрена, включително и пешеходната връзка с кв. „Бузлуджа“.

Община Велико Търново приключи изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на Кризисен център за лица“, реализиран по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. На заключителна пресконференция бяха обявени постигнатите резултати по проекта, който стартира на 17.01.2017 г. и бе със срок на изпълнение 30 месеца и безвъзмездна финансова помощ в размер на  2 169 123 лв.

Със заключителна пресконференция и церемония „Официално откриване“ с водосвет Община Велико Търново успешно завърши проекта „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020. Проектът се реализира по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР с общ бюджет 1 625 972,02 лв., от които съфинансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие е в размер на 1 382 076,21 лв. и национално съфинансиране от 243 895,81 лв. от бюджета на Р България.                                      

С пресконференция на 9 юли Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново представи обобщените резултати от дейността на центъра за първите шест месеца на 2019 г. В качеството на ръководител на проекта, по който функционира ОИЦ – Велико Търново, в пресконференцията участва и г-жа Мариела Цонева, директор на Дирекция „Проекти и програми“ на Община Велико Търново.

В конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект BG16RFOP001-1.027-0006 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Бенефициент по проекта е Община Горна Оряховица, като договорът с МРРБ е сключен на 14 май 2019 г., а срокът за изпълнение е 30 месеца.

Близо 140 души – представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и др., участваха в поредицата от информационни срещи, проведени от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново. Събитията на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“ бяха реализирани в периода от 10 до 18 юни 2019 г. в общините от Великотърновска област.

Трима възпитаници на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ) „Ангел Попов” – гр. В. Търново са победители в онлайн конкурса за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея!“.

С публично събитие във Велико Търново бе представен проект „Създаване на споделен център за изпитвания и симулации за интелигентно градско управление като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на клъстер INKO и неговите членове“. Бенефициент по проекта е Сдружение „Информация, знание, възможности“ (INKO). На събитието присъстваха членове на сдружението, представители на общинска администрация, ОПИК, медии, както и екипът на Областен информационен център – Велико Търново.