Новини от ОИЦ - Велико Търново

С встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ в гр. Свищов бяха стартирани два проекта, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Проектът „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков в град Свищов“ е на обща стойност 1 388 170 лева, от които национално финансиране 206 125 лева и собствено съфинансиране в размер на 14 000 лева. Планираната продължителност на проекта е 2 години, като строителните дейности ще се изпълняват в рамките на 12 месеца.

В конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Валда 90“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020. Бенефициент по проекта е фирма „Валда 90“ ООД - водещ производител у нас на прозорци и врати от PVC и алуминий. Компанията е лицензиран производител на дограма с марката KBE и е сертифицирана по световната система за управление на качеството ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007.

Ha 03.09.2020 г. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново се проведе работна среща на екипа на центъра с г-н Деян Дончев, регионален координатор за Великотърновска област на Национална селска мрежа (НСМ).

В Областен информационен център - Велико Търново се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.027-0006-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Бенефициент по проекта е Община Горна Оряховица, като договорът с МРРБ е сключен на 14 май 2019 г., със срок на изпълнение 30 месеца.

От 1 август Община Велико Търново стартира изпълнението на дейностите по проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ по процедура BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” – КОМПОНЕНТ 1. Административният договор между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика е подписан на 15 юли т.г., като предвидените по проекта дейности са със срок на изпълнение от 24 месеца.

С поредица от открити изнесени приемни и рекламно-информационен щанд в общините от региона Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново популяризира актуалните и предстоящи за отваряне процедури по оперативните програми и ПРСР до края на настоящата 2020 г.

Кампанията се проведе в периода 20-29 юли 2020 г. в градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Полски Тръмбеш, Стражица, Павликени и Сухиндол, като щандовете бяха посетени от над 250 човека. В част от събитията участва и експерт от Областната служба за съвети в земеделието – В. Търново.

С кръгла маса на 23 юли и заключителна пресконференция на 4 август 2020 г. фирма „Балканкар Заря“ АД от гр. Павликени успешно приключва проекта си „Внедряване на пилотен ресурсно-ефективен метод за производство и продуктова иновация в „Балканкар Заря“ АД“. С двете събития ще бъдат представени постигнатите резултати от реализацията на проекта и ефекта от въведените в дружеството пилотни технологии.

С изнесена приемна и рекламно-информационен щанд в старата столица Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново популяризира актуалните и предстоящи за отваряне процедури по Oперативните програми и ПРСР до края на настоящата 2020 г.

Акцент по време на приемната бе представяне на възможностите за кандидатстване от работодатели и фирми за финансова помощ за запазване на работни места и процедурите „Заетост за теб” и „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от Covid-19” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Община Свищов започна подготовка за стартиране на планираните дейности по мащабния проект „Подобряване и реновиране на градска среда - ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в крайдунавския град. Проектното предложение бе одобрено в края на юни за финансиране с 1 388 170 лева по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Разработката бе част от резервния списък с проекти, включени в Инвестиционна програма на общината, която е с обща стойност от 16 818 684 лева и вече е изпълнена на 100%.

Един от емблематичните паркове в гр. Горна Оряховица – „Градската градина“ ще бъде цялостно ремонтиран и обновен със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Проектът „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица” е на стойност 1 472 647 лв. и вече е получил одобрение от Управляващия орган на оперативната програма.