Новини от ОИЦ - Добрич

Информационно събитие за представяне на иновативния проект „Техническа помощ за развитие и инвестиции в Център за защита на природата и животните – град Добрич“ се проведе днес в Община Добрич. Ръководителят на проекта Детелина Иванова информира присъстващите за целите, задачите и стойността на проекта, който ще окаже благоприятно въздействие за надграждане на дейностите в уникалния Център за защита на природата и животните.

С финансовата подкрепа на Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ ще се подобри средата за обучение и възпитание на децата в Детска градина - с. Крушари. Проектът на Община Крушари „Подобряване на материално-техническата база на Детска градина с. Крушари“ е на обща стойност 30 891 лв., изцяло безвъзмездно финансиране.

На 7 юни 2024 г., в Търговско-промишлена палата Добрич, в рамките на проект MOSAIC Mastering job-oriented skills in Arts & Crafts thanks to Inclusive Centres of Vocational Excellence, се проведе  дискусия „Занаятите и изкуствата – традиции и съвремие“. Включиха се 14 представители на занаятите и изкуствата, 2 центъра за професионално обучение, 4 неправителствени организации, ангажирани с дейности в сектора, младежи и младежки център, експерти от Областен информационен център – Добрич, медии и консултанти. 

Частно основно училище „Мария Монтесори“ успешно приключи свой проект по програма Еразъм, КА122- SCH-9C29C494 „Lingua Franca – успешна комуникация за общата кауза на образованието“. Проектът е от типа „преподавателски мобилности“, чиято цел е да се повиши квалификацията на педагогическия персонал чрез провеждане на обучения.

Община Крушари събира в специален кулинарен албум награждаваните и най-оригинални рецепти, събирани повече от десетилетие, от изминали издания на фестивала „Празникът на гърнетата-кулинарната академия на Добруджа“.

Община Шабла сключи Административен договор за БФП № РД-02-29-177 от 25.04.2024 г. за изпълнение на проект № BG-RRP-4.020-0076 „Подобряване на енергийната ефективност в Спортен комплекс „Шабла“, който се осъществява по процедура № BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, по Инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

На 25 април 2024 г., в с. Кранево, община Балчик, Областният информационен център – Добрич проведе среща с местните работодатели, представители на туристическия сектор и бизнеса. Инж. Геновева Друмева, управител на центъра, представи дейността и услугите на центъра, както и възможностите за финансиране с европейски средства.

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) достига до все по-голяма аудитория чрез информационния си канал във Viber. Чрез него заинтересованите лица получават актуални новини и информация за различни възможности за финансиране с безвъзмездни европейски средства и финансови инструменти. В канала се публикува и полезна информация свързана с европейското финансиране и европейските политики за граждани, бизнес, общини, неправителствен сектор, образователни, социални и културни организации и медии.

На 15.04.2024 г. се проведе финална пресконференция по проект „Черноморска електромобилност“. Домакин на срещата беше Община Каварна, която е и водещ партньор по проекта, обединил усилията на шест черноморски общини - Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско да се адаптират към променящия се климат и да намалят емисиите си чрез прилагане на иновативни мерки в сектора на транспорта и повишаване капацитета на общинските си служители. 

Проектът е финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 1 895 105,66 лв.