Новини от ОИЦ - Кърджали

С провеждане на информационен ден в община Черноочене завърши първият цикъл от срещи на информационния център в област Кърджали за настоящата година. По време на изнесената мобилна приемна, експертите на  центъра представиха подробности за предстоящи подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и актуални процедури по Оперативните програми. Земеделските производители проявиха най-голям интерес към подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР г.

Екипът на Областен информационен център-Кърджали участва във встъпителна пресконференция по проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали". Изграждане на инфраструктура за 3 нови социални услуги за деца и младежи в град Кърджали, както и обновяване и модернизиране сградата на Дневен център за деца с увреждане "Надежда", са очакваните резултати от  новия проект на общината.

Изнесените информационни дни на Областен информационен център-Кърджали продължиха в община Джебел. По време на информационната среща експертите на информационния  център представиха подробности за предстоящи подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и актуални процедури по Оперативните програми. Земеделските производители проявиха най-голям интерес към подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР г.  Тя вече беше обявена за обществено обсъждане и се очаква приемът на проектни предложения по нея да стартира до края на месец юни.

Илия Илиев, представител на ОДК и Мелих Якуб от ЕГ „Христо Ботев“ са двамата участници от Кърджали, които бяха наградени по повод приключване на националната кампания „Имам бизнес идея!“. В нарочно събитие екипът на ОИЦ-Кърджали връчи на победителите грамоти и награди и представи работата на центъра и възможностите  за кандидатстване по европейски проекти с цел осигуряване на образование и заетост.

Екипът на ОИЦ-Кърджали взе участие в  церемонията  „Първа копка” на един от петте обекта по проект „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали“, който се финансира по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г.

Екипът на Областен информационен център-Кърджали проведе  информационен ден в община Кирково. На изнесената приемна експертите от ОИЦ  представиха подробности за предстоящи подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и актуални процедури по Оперативните програми. Земеделските производители проявиха най-голям интерес към подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР г., с очакван прием през месец май. Всички посетители на мобилния офис получиха безплатни брошури и материали, свързани с Оперативните програми и с усвояване на средства от ЕСИФ.

Областен информационен център – Кърджали отбеляза 9-ти май с учениците от Младежкия парламент в  община Кърджали. Екипът на ОИЦ запозна младите хора с историята на създаване на Европейския съюз, ползите от членството на България в него и представи материали с добри практики на проекти в област Кърджали, които са финансирани с евросредства.

На 15.04.2019 г. (понеделник), Областен информационен център – Кърджали проведе  информационна  среща в община Ардино, на която представи различни възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Събитието  бе насочено към представители на местната власт, бизнес и земеделски производители  с цел предоставяне на информация за  финансиране на проектни предложения по Оперативните програми. Интерес предизвика и процедурата за набиране на проектни предложения за развитие на малките и средни предприятия в граничния регион между България и Гърция. 10 млн.

С информационна среща  в община  Момчилград продължава кампанията от информационни дни на   Областен информационен център-Кърджали. Представители на бизнеса, МИГ Момчилград-Крумовград и земеделски производители бяха запознати с актуални процедури и мерки , предоставени от програмите, финансирани по ЕСИФ.

Екипът на ОИЦ - Кърджали представи актуализирания график и новите моменти в компенсаторните мерки изплащани по ПРСР  и насърчи земеделските стопани активно да търсят информация.

Областният информационен център-Кърджали взе участие в тематична среща с потенциални кандидати по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ по ОП „Иновации и конкурентоспобност“ (ОПИК) 2014 – 2020.  Ръководителят на Управляващия орган (УО) на програмата Християн Султанов и неговият екип представиха Концепцията за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 за процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 за подкрепа на Регионални иновационни центрове (РИЦ).