Новини от ОИЦ - Кюстендил

На 28.09.2022г., в заседателната зала на Общинска администрация – гр. Рила, се проведе пресконференция по проект № BG16RFOP001-6.002-0012-C02 „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност  до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“– град Рила“, на която присъстваха и  представители на ОИЦ – Кюстендил. Проектът е одобрен за финансиране по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ и е на стойност 1 480 047.66 лв., от които 1 258 040.50 лв.

На 26 септември 2022 г. в сградата на Община Кюстендил се проведе пресконференция, която даде началото на „Седмица на отворените врати“ – инициатива, която се организира във връзка с отбелязване на 3 години от създаването на „Център за патронажна грижа“ в Община Кюстендил.

 „Центърът за патронажна грижа“  е създаден през 2019 г., като до този момент дейността му се финансира с проекти на обща стойност 2 521 480 лв., осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд.

На 08.09.2022 г. Община Кочериново проведе начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“  по повод реализацията на проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.“ съфинасирана, чрез Европейски фонд за регионално развитие,процедура № BG16M1OP002-2.010, „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“.

На 1 юни 2022г., Международният ден на детето, ОИЦ – Кюстендил подведе поредната си инициатива, насочена към широката общественост. Целта на събитието е да подобри осведомеността относно изпълнението на европейските програми в региона, да се повиши интереса към възможностите, предоставяни от европейските програми за периода 2021-2027 г. и да се насърчат заинтересованите лица да ползват услугите на ОИЦ – Кюстендил.

На 16 май 2022г. се проведе информационно събитие на тема „Новият подход в регионалното и трансграничното развитие 2021-2027 г.“, в което участие взеха представители на Областен информационен център – Кюстендил. Срещата откри зам.- министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова и кмета на Община Кюстендил г-н Петър Паунов. Фокус на събитието е новия регионален подход, заложен в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

На 5 април, в село Вратца, община Кюстендил, бяха открити три нови социални услуги - „Център за лица с умствена изостаналост“. Центровете са изградени по проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  Изпълнението на проекта е в контекста на цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността.

По време на работна среща с представители на местните и регионални медии, екипът на ОИЦ-Кюстендил представи обобщена информация за европейските средства, инвестирани в област Кюстендил от 2014 г. до настоящия момент.

На онлайн събитие, проведено през Фейсбук страницата на Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил), екипът на центъра представи проекта на Споразумението за партньорство на Р. България с Европейската комисия, основните приоритети за финансиране и програмите за периода  2021-2027 г. 

Представяне на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване, както и постигнати резултати от изпълнението на европейските програми 2014 – 2020 г. в област Кюстендил бяха основните цели на втората за тази година обиколка на екипа на информационния център в областта.

На 16 юли 2021 г. от 10:00ч. Областен информационен център – Кюстендил проведе работна среща с местни и регионални медии, на която представи обобщени данни за напредъка при изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в област Кюстендил за периода януари 2014 – юли 2021 г.

Общият брой на сключените договори в област Кюстендил за този период е 703 на обща стойност 197 264 755.95лв. Тези данни са въз основа на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020).