Новини от ОИЦ - Ловеч

На 07 декември 2023 г. от 10.00 часа в офиса на Областен информационен център – Ловеч на ул. „Търговска“ №29, Барокови къщи се проведе пресконференция с представители на местни, регионални и национални медии от област Ловеч на тема: „Дейността на Областен информационен център – Ловеч през 2022 и 2023 г.“.

По взаимна инициатива между двете партньорски организации – Областен информационен център – Ловеч и Проект П41 ,,Развитие на социалната икономика”, фокус точка Ловеч, се състоя работно - информационна среща на 27 ноември 2023 г. от 10:30 ч. в новооткрития офис на МТСП по Проект П41, намиращ се в гр. Ловеч, комплекс ,,Космос”.

На 15 ноември 2023 г. от 10.00 часа в Туристически информационен център, гр.Троян се проведе информационно събитие на тема: „Биологично земеделие – възможности за подкрепа на биологичните производители. Изпълнение на поети ангажименти по ПРСР 2014-2020 г.“, организирано от Министерството на земеделието и храните /МЗХ/ и Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/, Мобилен общински офис – Троян.

На 28 септември 2023 г. от 11.00 часа, в сградата на Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства – гр. Троян, ул. „34-ти Троянски полк“ № 42, Община Троян проведе заключителна пресконференция по Проект „Нова грижа в община Троян“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова подписа на 18 септември 2023 г., в Медицински университет – Плевен споразумение за партньорство за целите на концепцията, съгласно изискванията на Единни указания за кандидатстване по процедура BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции. Както бе съобщено по-рано, Община Ловеч е партньор в Концепция за реализация на Интергирани териториални инвестиции (ИТИ) от Медицински университет – Плевен.

На 24.08.2023 г./четвъртък/ от 10.30 ч. в град Троян, пред многофамилна жилищна сграда на ул. „Пенчо Х. Найденов“ № 7 се проведе официална церемония по откриване на един от обектите по проект № BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; ж. к. „Младост“, бл. 2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7; ул. "Христо Ботев" № 105 и 107 и ул.

Областен информационен център - Ловеч извършва проучване с цел определяне степента на запознатост с подхода ИТИ (интегрирани териториални инвестиции) и подпомагане процеса за създаването на бъдещи партньорства за изпълнение на инвестиции за развитие на Северозападен регион.

На 16 и 17 август от 14:00 часа в офиса на ул.“Търговска“ №29 в гр.Ловеч, екипът на Областен информационен център – Ловеч проведе две информационни срещи със заинтересовани страни за представяне на Интегрирания териториален подход и инструмента Интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ в програмен период 2021-2027 г., както и отворената за кандидатстване процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“.

На 17.08.2023 г. в зала на БТА –Ловеч на ул.“Търговска“ №43, ет.12 се проведе пресконференция по проект "Грижа в дома в община Ловеч", в която участие взе и екипът на Областен информационен център-Ловеч. Проектът "Грижа в дома в Община Ловеч" е по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 05 SFPR 002 2 001 0015 и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., Процедура BG 05 SFPR 002 2 001 "Грижа в дома", Приоритетна ос "Социално включване и равни възможности". Проектът е с продължителност една година, като приключва на 5 декември т. г..