Новини от ОИЦ - Монтана

Областният информационен център в Монтана (ОИЦ), в партньорство с Регионалното управление по образованието в Монтана (РУО) и Община Монтана, обявява конкурс за презентация на тема „Приносът на моето училище и патрона на моето училище към европейската култура“.

С официална церемония „Откриване на обект“ бе отбелязана успешната реализация на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“. Проектът е на обща стойност 6 154 812,21 лева, от които 4 397 921,77 лв. безвъзмездна финансова помощ и 567 553,87 лв. собствен принос на бенефициента Община Монтана.

Информационни срещи в общините от областта проведе Областният информационен център в Монтана в рамките на първия си цикъл от срещи за 2020 г.

От 17 до 28 август на открити приемни пред представители на териториалните администрации, бизнеса и неправителствените организации и пред граждани бяха представени възможностите за кандидатстване по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и добри практики от програмен период 2014 – 2020 г.

Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000 – Монтана отчете два проекта, по които е партньор, по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Информационна среща по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ (ОПНОИР) проведе на 23 януари 2020 г. Областният информационен център в Монтана. В събитието взеха участие представители на учебни заведения, Регионалното управление на образованието и неправителствени организации от община Монтана.

Информационни срещи във всички общини от областта проведе Областният информационен център в Монтана в рамките на втория си цикъл от срещи за 2019 г. Пред представители на териториалните администрации, бизнеса и неправителствените организации бяха представени отворени за кандидатстване процедури по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Региони в растеж“, „Добро управление“, „Иновации и конкурентоспособност“.

Официална церемония „Първа копка” се проведе на 3 декември на строителната  площадка на обекта по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма "Околна среда 2014–2020 г.“.

Общата стойност на проекта е 3 285 654,56 лв., от които 2 080 454,43 лв. от Европейския фонд за регионално развитие, а 367 139,02 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Собственият принос на двете общини е 300 041,80 лв.

Информационно събитие по проект №ROBG-348 „Любителски риболов по Дунав: Дунавски риболовни маршрути“ проведе в Монтана водещият партньор – Фондация „Идеин развитие“. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в рамките на Програма „Interreg V-A Румъния – България“ и е с бюджет 421 888,15 евро, от които 358 604,92 от ЕФРР. Обхваща 7 окръга от Румъния и 8 области от България и се изпълнява в партньорство с Асоциация за устойчиво развитие, гр. Слатина, окръг Олт, Румъния.

С проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ (ОПРР) е извършено цялостно обновяване на читалищната сграда. Общата стойност на проекта е 1 468 065,26 лв., от които европейското финансиране е 1 247 855,47  лв., а националното съфинансиране е 220 209,79 лв.

В информационна среща на 15 август 2019 г. Областен информационен център – Монтана представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) чрез подбор на проектни предложения „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“ (ОПОС).