Новини от ОИЦ - Монтана

На 31 август 2022 год. в град Берковица пред многофамилни жилищни сгради в ж.к. „Изгрев“ и в ж.к. „Заряница“ се проведоха официални церемонии „Първа копка“ за обявяване ефективния старт на проектите „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 2“ и „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 4“ по процедура "Енергийна ефективност в периферните райони – 3", финансирана със средства от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Информационни срещи в общините Берковица и Лом проведе Областният информационен център в Монтана в рамките на годишния си цикъл от срещи за 2022 година.

На 30 август и на 1 септември пред представители на териториалните администрации, неправителствени организации и бизнеса експертите представиха индикативната годишна работна програма на Програма „Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027“ и актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На 14 юли 2022 г. в сградата на фирма „БКК-95“ ООД – гр. Монтана, Сдружение „Български мебелен клъстер“ (БМК) отчете изпълнението на проект „Иновативни заедно“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“ (ОПИК).

Информационни срещи в осем общини от областта проведе Областният информационен център в Монтана в рамките на годишния си цикъл от срещи за 2022 година.

От 17 до 31 май пред представители на териториалните администрации,  неправителствени организации и бизнеса, както и пред заинтересовани граждани, експертите представиха отворената за кандидатстване подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Фирма „БКК-95“ ООД представи високотехнологични машини и оборудване, закупени по проект „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на БКК-95 ООД“, пред наставници, учители по професионална подготовка и ученици от паралелката за дуално обучение на специалност „Машини и системи с ЦПУ“ в Професионална гимназия по техника и електротехника (ПГТЕ) „Христо Ботев“ гр. Монтана. В събитието се включиха и представители на Регионално управление на образованието – Монтана.

На 11 март 2022 г. фирма „БКК-95“ ООД проведе информационен ден, на който отчете изпълнението на проект „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на БКК-95 ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“.

На нарочна пресконференция Областният информационен център в Монтана представи новите си дейности и функции, планирани за следващите две години. Те са включени в нов проект, финансиран отново по Оперативна програма „Добро управление“, който Община Монтана трябва да подаде до 29 декември 2021 г. Така ще бъде продължено функционирането на Центъра като част от националната мрежа от Областни информационни центрове, чието основно предназначение е да предоставят информация за възможностите за кандидатстване по програмите, финансирани от европейските фондове.

Информационен ден във връзка с приключване изпълнението на проект „Интеграция на уязвими групи в община Якимово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ организира Община Якимово.

Присъстващите на събитието бяха запознати с изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Работна среща с медиите за представяне на добри практики от програмен период 2014 – 2020 г. проведе Областният информационен център в Монтана.

Управителят на Центъра Александрина Здравкова запозна присъстващите журналисти с кратък анализ на изпълнението на оперативните програми в областта през изтеклия програмен период, както и с успешни проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Онлайн информационна среща на тема „Добри практики от програмен период 2014 – 2020 г.“ проведе Областният информационен център в Монтана. В инициативата взеха участие представители на териториални администрации, държавни и общински структури, неправителствени организации, образователни институции, фирми.

Присъстващите на събитието бяха запознати с кратък анализ на изпълнението на оперативните програми в областта през изтеклия програмен период, както и с успешни проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.