Новини от ОИЦ - Перник

На среща за проактивна работа с регионалните печатни и електронни медии, с празнична торта екипът на Областния информационен център – Перник отбеляза своя пръв юбилей.

ОИЦ – Перник се включи, с онлайн среща, в годишната национална кампания на Мрежата от информационни центрове, популяризиращи Кохезионната политика на ЕС в България. Събитието премина в три модула. Първата част бе представена от управителя на Инфоцентъра – инж. Ирена Георгиева, която направи ретроспекция на всички национални инициативи на Мрежата и по-значими събития, проведени от екипа на ОИЦ – Перник. Във втория модул експертът Ваня Давидова представи проекта на Споразумението за партньорство.

Актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове представи Областният информационен център – Перник на информационни дни, проведени на територията на общините от региона. Кампанията завърши със среща за проактивна работа с представители на регионалните печатни и електронни медии.

Областният информационен център – Перник проведе информационни срещи в с. Стефаново, община Радомир, с. Ковачевци и гр. Трън на тема „Актуални възможности за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ.

Областният информационен център – Перник проведе информационна среща в областния град. Събитието даде старт на серията от информационни срещи на територията на шестте общини на тема „Актуални възможности за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ.

Експертите от Инфоцентъра представиха отворените за кандидатстване процедури по ОП „Региони в растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси, ОП „Добро управление“, Програма за развитие на селските райони, както и покани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо простванство.

Областният информационен център – Перник проведе работна среща на тема „Европейските фондове – добри практики и предстоящи възможности“ с жители на едно от големите села на Земенската община.

Участниците в срещата се запознаха с Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, оперативните програми и обхвата им на действие, основните етапи на кандидатстване, както и с дейността и функциите на Инфоцентъра.

Областният информационен център – Перник проведе работна среща с представители на Национална служба съвети в земеделието и Национална селска мрежа. Тема на срещата беше: "Актуални и предстоящи възможности по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Споделяне на добри практики".

Областният информационен център – Перник проведе работна среща на тема „Европейските фондове – добри практики и предстоящи възможности“ с представители на общинската администрация в гр.Трън.

Бяха обсъдени предстоящите възможности за кандидатстване с проекти по програмите, финансирани от ЕСИФ. Интерес бе регистриран към мярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малките стопанства“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., които се очакват да стартират през м. септември.

Областният информационен център – Перник продължава поредицата от работни срещи на тема „Европейските фондове – добри практики и предстоящи възможности“.

Областният информационен център – Перник проведе работни срещи с жители, представители на местната администрация и земеделски производители в гр. Земен и с. Пещера, община Земен. На срещите присъстващите се запознаха с актуалните и предстоящи възможности за финансиране на проектни идеи чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и с дейността и функциите на Инфоцентъра.