Новини от ОИЦ - Плевен

В края на 2020 г. председателят на Управителния съвет на местната инициативна група „Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“, д-р Цветан Костадинов, подписа първите три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ от ОПИК.

От началото на 2020 г. в област Плевен са подписани и се изпълняват 498 договора за 49 805 770 лв. безвъзмездна финансова подкрепа от оперативните програми. Общата стойност на проектите възлиза на 57 559 554 лв. Реално изплатени към момента са 9 226 542 лв.

На среща с представители на регионалните и националните медии на 30 септември 2020 г. управителят на  ОИЦ – Плевен, Игнат Димитров, направи кратък преглед на сключените към момента договори с микро и малки предприятия за безвъзмездна финансова подкрепа от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Репортерите се запознаха и с основните параметри на предстоящи процедури.

От м.юни до края на м.септември микро и малките предприятия от област Плевен, сключили договори за безвъзмездна финансова подкрепа от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, вече са 349. Общата стойност на помощта възлиза на 2 835 452.34 лева.

От 257 микро и малки предприятия в Северозападна България, сключили до края на юли договори за безвъзмездна финансова подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, 103 развиват своята дейност в област Плевен. Те получават общо 859 382.44 лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Община Плевен е сключила договор за безвъзмездна финансова подкрепа от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, за да разработи комплексна програма за качество на атмосферния въздух за следващите пет години. Общата стойност на проекта е 245 945,59 лв., от които 209 053,75 лв. европейско и 36 891,84 лв. национално съфинансиране. Това съобщи на пресконференция на 27 юли ръководителят на проект BG16M1OP002-5.002- 0022 Павлина Станчовска.

   Екип от плевенски хирурзи оперира на 21 юли 2020 първия пациент в новия високотехнологичен интегриран интердисциплинарен операционен блок на УМБАЛ „Д-р Георги Странски". Отстраняването на тумор от трудно достъпна и високорискова зона е преминало успешно и максимално щадящо за пациентката, която ще бъде изписана само след тридневен престой в болницата.

Община Плевен успешно приключи изпълнението на проект BG16RFOP001-1.007-0002-C01 „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

С начална пресконференция на 15 май 2020 г. в многофункционалната зала в сградата на Народно читалище „Илия Бешков 1898“, Община Долни Дъбник, област Плевен, стартира изпълнението на проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”.

   От края на 2017 г. до момента са реализирани мащабни ремонти на две училища, шест детски градини и една детска ясла, за да могат децата на Плевен да влязат в нова, реновирана, учебна обстановка, в която да се чувстват уютно. Това съобщи на пресконференция в Плевен заместник-кметът, отговарящ за европроектите и хуманитарните дейности, Стефан Милев.