Новини от ОИЦ - Разград

Местната управа завършва проект „Укрепване капацитета на Община Разград за успешно прилагане на политиките на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027”.

Проектната цел бе подпомагане на местната администрация за подготовка на проектни предложения за програмен период 2021-2027 г. в контекста на приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите” на ПРР.

Земеделският производител от град Разград започва дейностите по проект „Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство на ЕТ „Игнат Георгиев” чрез закупуване на модерна земеделска техника”. Той е подкрепен от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на проекта е в размер на 258 573 лева, от които 129 286 лева са безвъзмездна помощ, а останалите – собствено участие.

През настоящата 2023 учебна година ученици и техни преподаватели от Профилираната гимназия „Васил Левски” в гр. Исперих осъществяват инициативи в рамките на международния проект „STEM и WEB 2.0” за креативно развитие на учители и ученици”.

През месец ноември т.г. се проведоха две от мобилностите по проекта – обучения на педагози на тема: „СТЕМ” в град Анталия и „WEB 2.0” в гр. Измир в Република Турция.

Това стана ясно от проведеното заключително информационно събитие по проект „Постигане на прозрачно, отговорно и ефективно управление в общинските администрации на областите Смолян и Разград в партньорство с гражданите и бизнеса”. Той се финансира от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.

Бенефициент на проекта е Сдружение „Нови хоризонти” от град Смолян, а проектния ръководител е Стоянка Люнчева. Координатор за област Разград е госпожа Стоянка Йорданова.

През месец ноември т.г. бе подписан договор за изпълнение на проект „Модернизация и енергийна ефективност на Каменовско пиле ЕООД”. Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на МИГ Завет - Кубрат.

Общата стойност на проекта е в размер на 195 536.30 лева, от които 97 768.15 лева са безвъзмездна финансова помощ за предприятието.

В рамките на проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня” с финансиране от Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г., двеста малчугани от община Разград ще получават безплатна обедна храна. Менюто е съобразено с възрастта на децата и е предварително обявено.

Одобрени към момента са 20 деца до 3-годишна възраст, които от 22 ноември т.г. получават безплатна храна.

„Ел-Зем Исперих” ЕООД започва изпълнението на проект „Закупуване на специализирана земеделска техника, покриваща изискванията на околна среда и внедряване на инновации в стопанството”. Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на проекта е в размер на 493 839.50 лева, от които 246 919.74 лева са безвъзмездна финансова помощ.

Фирмата се занимава със земеделие в землищата на общините Исперих, Завет и Самуил в област Разград.

„Хепи Чик” ЕООД от село Брестовене, община Завет, започва изпълнението на дейностите по проект „Предприятие за преработка на зеленчуци и автономна фотоволтаична електроцентрала в сграда в село Стражец, ул. „Москва”, област Разград”.

Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Общият бюджет на проекта е 3 911 379 лева, от които 2 933 535 лева са безвъзмездна финансова помощ за бенефициента, а собственото участие - 977 844 лева.

„Век Янкови” ООД е земеделски производител, който променя концепцията в стопанството си и от конвенционално преминава към консервационно земеделие (No-Till технология). При тези обработки количеството на химичния фосфор и химичния азот е силно намалено, поради подобрената биологична активност на почвата, която се превръща в храна за растенията. Спазва се и подходящ сеитбооборот.

Четиридесет и седем служители, назначени по проект „Грижа в дома в Община Разград”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., участваха в надграждащо обучение на тема „Оказване на подкрепа на възрастни хора с увреждания и хронични заболявания”.

Обучителите бяха от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” гр. Русе.