Новини от ОИЦ - Разград

Александър Александров Дюлгеров, ученик от XII клас и Здравко Димитров Йорданов, ученик от X клас в Професионална Гимназия по Облекло „Станка Николица Спасо-Еленина в областния град, са двамата победители в онлайн конкурса за млади предприемачи „Имам бизнес идея!.

С наскоро одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони BG06RDNP001-7.001-0031-C01 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих” местната управа ще ремонтира три от най-компрометираните след изпълнението на проекта за водния цикъл в града, улици „Хан Аспарух, „Христо Ботев и „Искър.

В рамките на Проект BG06RDNP001-7.001-0038-C01 „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет” местната управа ще положи нов асфалт и ще изгради тротоари на общо седем улици − по две в общинския център и в село Брестовене, и по една в селата Прелез, Веселец и Острово.

Стойността на проекта възлиза на 1 152 716.33 лева, а срокът за изпълнение на дейностите по него е 36 месеца – до средата на м. май 2022 г.

На 7 май 2019 г. между Държавен фонд „Земеделие” и Община Кубрат е подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG06RDNP001-7.001-0050-C01 „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет” в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон” – Етап 1 в с. Савин”. Проектът на стойност 1 120 410,87 лв., е финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Разград и Кубрат са сред одобрените кандидати по втората покана към общините за осигуряване на безплатен достъп до безжичен интернет в рамките на инициативата WiFi4EU на Европейската комисия.

Общинските центрове ще могат да използват своите ваучери в продължение на 18 месеца, за да изградят подходяща инфраструктура за ползване на безплатен интернет в публични пространства като зали, библиотеки, музеи, обществени сгради, здравни центрове, паркове, площади и други места от обществен интерес, като създадат Wi-Fi hotspot. В резервния списък е Община Лозница.

Двудневен празник под надслов „Исперих – отворени пространства” организира Местната инициативна група - Исперих (МИГ - Исперих). Събитията са насрочени за 20 и 21 май 2019 г. (понеделник и вторник).

На 15 май 2019 г. Местна инициативна група – Исперих обяви прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.267-МИГ Исперих-ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР, в рамките на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими кандидати:

1. Земеделски стопани;

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) проведе среща с учители, педагогически специалисти и родители на ученици от областния град.

Участниците се запознаха с дейността и услугите, предоставяни от мрежата от информационни центрове в страната, както и с нейните актуални общи инициативи.

От 7 до 10 май 11 представители от МИГ Завет – Кубрат участваха в работна среща с представители на МИГ „Террас де Компостела” от област Галисия, Испания.

Посещението се реализира в рамките на изпълнение на проект № BG06RDNP001 – 19.085 – 0002 “Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност”. Проектът е за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Нови два договора за одобрени проекти  за подобряване на инфраструктурата на община Лозница подписа местната управа с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

По проект „Реконструкция на улична мрежа” на стойност 1 173 173 лева ще се извършат ремонти на общо 9 улици в 4 населени места на общината. В общинския център ще се ремонтират две централни улици, намиращи се в района на старата сграда на общинската администрация, а в селата Ловско, Манастирско и Чудомир – съответно по четири, две и една улици. Дейностите по този проект ще се изпълняват 24 месеца.