Новини от ОИЦ - Силистра

На 27 септември в 17:30 ч. приключи крайният срок за кандидатстване с Концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Общо 165 броя Концепции са подадени чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС ИСУН 2020. Предстои оценка за административно съответствие и допустимост на постъпилите проекти, както и провеждане на публични обсъждания за измерване на обществената подкрепа за всяка отделна концепция за ИТИ.

„Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) – новият подход за развитие на региона“

На 23 юни (петък) 2023 г. Областен информационен център – Силистра проведе работна среща с екип от експерти на Община Дулово. На фокус бяха добри практики от успешно реализирани проекти, както и предстоящи процедури за кандидатстване. Експертите посетиха Средно училище „Васил Левски“, което е най-голямото учебно заведение на територията на област Силистра. В 40 паралелки се обучават 910 ученици от І до ХІІ клас, а с тях работят общо 104 човека педагогически и непедагогически персонал. Училището обслужва 21 населени места от община Дулово, което го прави изключително важно за региона.

На 13 юни (вторник), експерти от Областен информационен център – Силистра участваха в събитие на МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ в с. Попина, общ. Ситово. Екипите проведоха и работна среща, като обсъдиха изпълнението на проект „Доброгеа и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“, финансиран по подмярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Чуждестранни партньори в транснационалния проект са МИГ „Мунци Мачинулуй“ и МИГ „Делта Дунарии“ от Румъния.  

Експерти и ученици посетиха обекти с успешни европейски проекти

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира и бе домакин на работна среща с експерти от Община Силистра, пряко ангажирани с подготовката и управлението на проектите, които реализира администрацията.  Темата бе „Интегрирани териториални  инвестиции (ИТИ) – ефективно сътрудничество за новите предизвикателства“, а поводът – публикуваният Проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ. Това е нов подход, който ще се прилага при изпълнение на Програмата за развитие на регионите през следващия програмен период 2021-2027 г.

Сборна група ученици и учители от Природоматематическата гимназия (ПМГ) в Силистра гостуваха в Областен информационен център – Силистра (ОИЦ). Срещата-дискусия бе на тема „Как европейските средства стигат до младите хора?“, а експертите от Центъра представиха успешни проекти в сферата на образованието, инфраструктурата, облагородяването на публични пространства, обучения и др. Инвестициите са в много и различни направления, обекти и дейности, а резултатите биват ползвани от разнообразни целеви групи, в това число и младежи.

В периода 16 ноември – 15 декември 2022 г., екипът на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) посети всички общини от област Силистра и проведе информационни срещи с участието на представители на местните власти, читалища, организации и институции, граждани, медии. Събитията бяха част от Националната инициатива на Мрежата от ОИЦ в България за 2022 г., посветена на Новия програмен период 2021-2027. Пред заинтересованите страни бе представена общата финансова рамка, както и направленията, по които ще бъдат инвестирани европейските средства в България.