Новини от ОИЦ - Силистра

Приключи съвместната информационна инициатива на Областен Информационен център – Силистра, Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) офис Силистра и Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Силистра (РЕКИЦ). В рамките на 2 седмици бяха проведени Изнесени приемни в малки населени места във всички общини в област Силистра на тема „Европейските фондове – добри практики и предстоящи възможности“.

Областен Информационен център – Силистра, в партньорство с Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) офис Силистра и със съдействието на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Силистра (РЕКИЦ), организира Изнесени приемни в малки населени места в област Силистра на тема „Европейските фондове – добри практики и предстоящи възможности“.

Заинтересованите посетители ще получат информация за актуалните възможности при кандидатстване с проекти за 2022 г., както и информационни материали с добри практики от вече изпълнени проекти.

В залата на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) се състоя работна среща с областния управител Катя Кръстева и със заместник областния управител Минчо Йорданов. Екипът на ОИЦ-Силистра представи дейността и функциите на Центъра в рамките на проект „Функциониране на Областен информационен център – Силистра“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020.

Към 21.12.2021 г., според публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН), на национално ниво са договорени 90,18% от бюджета на Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морско дело и рибарство и Програмата за развитие на селските райони за изпълнение на 49 902 проекта. Реално изплатени са 54,76% от договорените средства. Най-добри показатели в привличането на средства по Оперативните програми показва Югозападният район с инвестиции за почти 7 млрд. лв.

Днес, 16 декември 2021 г., екипът на Областен информационен център – Силистра проведе онлайн информационно събитие, посветено на Споразумението за партньорство за програмен период 2021-2027 г. По време на срещата с различни заинтересовани страни, експертите от ОИЦ представиха последния работен вариант на документа, основните приоритети за финансиране, както и приноса на бъдещите програми 2021-2027 г. към целите на Споразумението.

Приключи съвместната инициатива на Областен Информационен център – Силистра и Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Силистра (РЕКИЦ) в общините от област Силистра. Експертите посетиха малки населени места и под формата на изнесени приемни запознаха местните жители с възможностите, които предоставят европейските фондове. Заинтересованите посетители получиха информация за дейността и услугите, предоставяни от ОИЦ-Силистра, както и информационни материали с добри практики от вече изпълнени проекти.

По повод кръглата годишнина, на 3 ноември ОИЦ-Силистра проведе две изнесени събития пред входа на Центъра – едното с представители на местни и регионални медии, а другото – с партньори и приятели на Областен информационен център – Силистра. По време на срещите, експертите представиха обобщена информация за дейността си през десетте години, откакто е създаден Центърът.

Работни срещи проведе екипът на Областен информационен център – Силистра с експертите от двете Местни инициативни групи, които функционират на територията на област Силистра – МИГ „Тутракан – Сливо поле“ и МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“. По време на разговорите бе проследен напредъкът по изпълнението на Стратегиите за местно развитие с акцент върху сключените договори и предизвикателствата пред бенефициентите.

Приключи съвместната информационна инициатива на Областен Информационен център – Силистра, Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) офис Силистра и Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Силистра (РЕКИЦ). В рамките на 3 седмици бяха проведени Изнесени приемни в малки населени места във всички общини от област Силистра на тема „Европейските фондове – добри практики и предстоящи възможности“.