Новини от ОИЦ - София

На 30 ноември в сградата на Лесотехническия университет се проведе информационна среща на Областен информационен център - София със студенти от специалност „Ландшафтна архитектура“ и техните преподаватели. Експертите на ОИЦ – София разказаха на младежите от какви експертни услуги могат да се възползват те при бъдещи свои проектни идеи. Студентите бяха запознати също с отворените и предстоящите процедури по програмите в рамките на Европейските фондове при споделено управление и Националния план за възстановяване и устойчивост.

На 29 ноември в офиса на  ОИЦ се проведе информационна среща със студенти от три специалности в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Темата на срещата бе „Запознаване и работа с Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

На 29 ноември от 14:00 часа в секция „Ветеринарна медицина“ на Лесотехническия университет екипът на Областен информационен център - София организира информационна среща със студенти на тема „Актуалните възможности за финансиране на проекти от Европейските фондове“. Бъдещите ветеринарни лекари бяха запознати със структурата на европейското финансиране през програмен период 2021 - 2027 г.

„Младежко предприемачество в контекста на Европейските фондове“ бе темата на интерактивно събитие, което Областен информационен център - София организира на 28 ноември 2023 г. в Учебно-лабораторния корпус - секция „Земеделие“, на Лесотехническия университет.

Информационна среща със студенти от секция „Земеделие“ на Лесотехническия университет (ЛТУ) организира на 28 ноември от 15:00 часа екипът на ОИЦ – София. В голямата зала на Учебно-лабораторния корпус (бул. „Климент Охридски“ 10) експертите на центъра направиха презентация на отворените и предстоящите за отваряне процедури за кандидатстване в рамките на Европейските фондове при споделено управление 2021 – 2027 г. и Националния план за възстановяване и устойчивост.

На 23 ноември от 10:30 часа в сградата на Лесотехническия университет (ЛТУ) екипът на Областен информационен център - София (ОИЦ) проведе информационна среща на тема „Актуални възможности за финансиране на проекти от европейските фондове“. Събитието бе част от Кариерна борса „Устойчиво управление на биологичните ресурси“, която се провежда в периода 20 – 30 ноември в ЛТУ.

На 23 ноември 2023 г. в Учебно - лабораторен корпус, секция „Екология и опазване на околната среда“ на Лесотехническия университет екипът на Областен информационен център-София проведе интерактивно събитие на тема „ Зелени политики на ЕС и програми финансиращи екологични мерки“. Участие в инициативата взеха над 60 студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда“.

На 20 ноември 2023 г. в централната сграда на Лесотехническия университет екипът на Областен информационен център – София проведе интерактивно събитие на тема „Насърчаване на младежката заетост“. Участие в инициативата взеха над 50 студенти от специалност „Горска промишленост“.

Сдружение „Добри алтернативи“ представи актуална информация относно реализираните дейности и постигнатите резултати по проект BG16M1OP002-3.027-0001-C01 „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница (Aythya nyroca) в Република България“ по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици- 2“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще открие новата си високотехнологична сграда със специално събитие, което ще се проведе в два дни - на 5 и 6 декември 2023 г. под надслов “Up to GATE. Technology, Big Data & Beyond. Open Up for Innovation”. На него изследователите от GATE ще разкрият  възможностите за приложни изследвания в областта на големите данни и изкуствения интелект в новия си дом.