Новини от ОИЦ - София

Пресконференция по проект BG16RFOP002-3.004-0127-C01 „Подобряване на ресурсната ефективност в „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД“ се проведе на 20 февруари 2020 г. в производствената база на „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД  в с. Мрамор, Столична община.

В периода 13 – 19 февруари 2020 г. в залата на Областен информационен център – София се проведоха четири информационни срещи със студенти от специалностите "Библиотечен и информационен мениджмънт", "Архивистика и документалистика" и "Библиотекознание и библиография" на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Станалите вече традиционни срещи имаха за цел да запознаят студентите, изучаващи дисциплината „Проект мениджмънт“ при проф. Таня Тодорова и гл. ас. д-р Елисавета Цветкова, с програмите в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Стартира изпълнението на най-значимия към момента проект за подобряване управлението на отпадъците в Средногорието. Проектът „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“ обединява усилията на седемте общини в района.

На 16 януари 2020 год. в ритуалната зала на община Елин Пелин се проведе начална пресконференция по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.
По време на събитието присъстващите бяха запознати с целите на проекта, основните дейности и очакваните резултати от неговата реализация.
Водещ партньор по проекта е Община Елин Пелин, а Община Етрополе е партньор.

Областен информационен център – София проведе информационна среща със студенти IV курс от специалност "Екология и опазване на околната среда" на Лесотехническия университет (ЛТУ) – София. Целта на посещението на студентите в офиса на центъра бе, те да се запознаят с възможностите в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на проекти, които решават екологични проблеми в градска среда.

Управителят на ОИЦ – София Анна Генчева представи с дейността на центъра и информационните услуги, от които могат да се възползват всички заинтересовани безплатно.

“София Тех Парк“ АД ще представи изпълнението на заложените дейности по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  Главната цел на проекта е да привлече и насърчи иновативни идеи и проекти за продукти и услуги, като така да способства за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и за разкриване на нови работни места. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31 декември 2019 г. Общата стойност на финансирането е в размер на 12 317 649.61 лева.

Областен информационен център – София (ОИЦ – София) приключи традиционната си информационна кампания в 22-те общини от Софийска област. В периода 11 ноември – 10 декември 2019 г. експертите на центъра проведоха изнесени приемни, по време, на които информираха местните жители за актуалните до края на 2019 г. и предстоящите през 2020 г. процедури за безвъзмездна финансова помощ по европрограмите.

Екипът на Областен информационен център–София представи пред потенциални бенефициенти насоките за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове” и приложенията към нея. На информационната среща присъстваха експерти от структури към Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на околната среда и водите, общините от Софийска област, както и представители на юридически лица с нестопанска цел. 

Повече от 100 млади предприемачи, мениджъри в известни компании, ментори, финансови експерти и представители на институции и академичната общност си дадоха среща на Европейския ден на предприемача 2019 г., който се проведе на 7 ноември в Дома на Европа в София. Ежегодният форум за насърчаване на предприемачеството бе организиран от Областен информационен център – София, Научноизследователския сектор на Софийския университет "Св. Климент Охридски“, Министерството на икономиката и студентската организация „Бизнес клуб“ към Софийския университет.

Днес 4 ноември 2019 г.  в Областен информационен център - София се проведе заключителна пресконференция по проект №BG16M1OP002-1.007-0001 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ , финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.