Новини от ОИЦ - София

Голямата поляна в Ловния парк в София се обогати с нови 25 фиданки от видовете явор, бреза и червен американски дъб, които екипът на ОИЦ – София и студенти доброволци засадиха днес. Инициативата по засаждането на дръвчета е традиционна за ОИЦ – София и има за цел по интерактивен начин да представи темата за околната среда и да популяризира идеята, че чрез еврофондовете се финансират различни екологични проекти, но грижата за околната среда започва от самите нас.

Кои са петте цели на политиката на България за следващия седемгодишен програмен период 2021 – 2027 г., в който страната ни ще се възползва от финансиране от европейските фондове, и какви приоритети за финансиране са изведени въз основа на анализ на социално-икономическо развитие на България в периода 2007 – 2017 г. – това бяха основните теми на днешната информационна среща, организирана от ОИЦ – София със студенти по "Архивистика и документалистика" към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ).

На 15 октомври от 11:00 часа в зала „Роял“ в Център „Проджект Лаб“ екипът на Областен информационен център – София проведе информационна среща, на която представи процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”.

На 15.10.2020 г. от 11.00 ч. в конферентната зала на ул. Мисия 23,  гр. София се проведе откриваща пресконференция на Сдружение „Български мебелен клъстер“, във връзка с проект „Иновативни заедно“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“, процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“.  

По време на нея бе предоставена подробна информация за целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

„Разработване и управление на проекти с европейско финансиране“ бе темата на откритата лекция, която екипът на ОИЦ – София организира на 14-и октомври в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ). Инициативата се провежда за пета поредна година със съдействието на проф. д.н. Таня Тодорова и гл. ас.

Днес екипът на Областен информационен център – София  проведе информационна среща, на която представи процедура BG16M1OP002-3.021 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“, която се реализира по линия на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. По време на събитието бяха разяснени насоките за кандидатстване по процедурата и начинът, по който става подаването на проектните предложения в системата ИСУН 2020.

В продължение на четири дни – от 11 до 16 септември, студенти от специалностите "Библиотечен и информационен мениджмънт",  "Архивистика и документалистика", „Библиотечно-информационни науки и управление на знанието“ и „Културно-историческо наследство“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София  бяха на посещения в офиса на Областен информационен център – София, където заедно с преподавателката им гл. ас. д-р Елисавета Цветкова проведоха своите упражнение по дисциплината „Проект мениджмънт“.

Екипът на Областен информационен център – София проведе информационна среща, на която представи “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на МСП“, която се реализира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по линия на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. По време на събитието бяха разяснени критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, типовете ваучери, за които могат да кандидатстват, критериите за недопустимост и начинът за кандидатстване чрез ИСУН 2020.

На какви условия трябва да отговарят земеделските стопани, които желаят да получат финансово подпомагане по някоя от трите подмерки за извънредно временно подпомагане във връзка с COVID-19 по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., бе разяснено на информационна среща, организирана от Областен информационен център София – град и София област (ОИЦ-София).

Екип на Областен информационен център София – град и София – област  участва във встъпителна  пресконфренция по проект „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида“. Проектът се изпънява чрез  Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020г., с бенифициент Националното ловно - рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”.