Новини от ОИЦ - София

Над 450 представители на общинските администрации, бизнеса, образователни, културни и социални институции, граждански организации, земеделски производители и регионални медии, посетиха откритите приемни на ОИЦ-София в общините от Софийска област.

Изграждането на фотоволтаични системи, земеделски дейности, като пчеларство и отглеждането на малини и ягоди, социалните дейности и изграждане на ВиК инфраструктура, бяха основните теми на разговори с посетителите на приемните.

Информираността и достъпността до информация на обществото е нашата мисия, това заявиха експертите на Областен информационен център-София, по време на пресконференция за представяне на проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”.

Инвестициите в жизнена среда,  гарантираща здравето, безопасността и удобството на гражданите беше във фокуса на разговорите с посетители на изнесената приемна на ОИЦ-София в община Ботевград. В отговор на отправените запитвания експертите на ОИЦ - София информираха, че в Плана за интегрирано развитие на община Ботевград (ПИРО) 2021-2027 г. са разписани редица мерки за обновяване на жилищни и обществени сгради. Предвидена е реконструкция и рехабилитация на пътища извън населените места и уличната мрежа в урбанизираните територии.

Възможностите за развитието на образователната инфраструктура, както и финансирането на индивидуални фотоволтаични инсталации, коментираха днес, експертите на ОИЦ-София с посетителите на изнесената приемна в община Правец.

Европейските инвестиции в културата са шансът за преодоляване на кризата, в която изпадна секторът, заради Ковид кризата. Това коментира екипът на ОИЦ-София с посетителите на изнесената приемна в община Етрополе.  В отговор на оправените въпроси, експертите отговориха, че в проекта на новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, са предвидени мерки за подобряване на културната инфраструктура и опазване на културното наследство и традиции.

Развитието на планинския туризъм става все по-привлекателен през лятото като бягство от големия град. За това търсим възможности за надграждането му, чрез съпътстващи форми, като: спортен, еко, културно - исторически и бизнес туризъм с европейско финансиране. Това споделиха с нас посетителите на изнесената ни приемна в Самоков.

В България има голям потенциал на развитие на енергийните общества. Това е моделът, който се предлага с директива 2018-2021 г. на  Европейския съюз, който стимулира малките производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници след сдружаването им. Добавената стойност от тях ще бъде освен за отделните домакинства, бизнеса, а и за икономиката ни, която ще стане по-зелена и чиста. Тази тема заедно с възможностите за изграждане на фотоволтаични системи с европейски средства, коментираха експертите на ОИЦ-София с посетителите на изнесената приемна в Ихтиман.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги  бяха основна тема на разговорите с посетители на откритата приемна на ОИЦ-София в община Костенец.

Детски градини ще могат да кандидатстват по програма "Образование" 2021 - 2027 г., по която се очаква финансиране около 1.9 млрд. лв. за модернизация и дигитализация на образованието, свързването му с пазара на труда и приобщаване на деца от уязвими групи към училище. Това обясни екипът на ОИЦ-София в отговор на въпроси, на посетители, по време на изнесената приемна в община Елин Пелин.