Новини от ОИЦ - София

Експертите на Областен информационен център - София проведоха трета информационна среща със студенти, изучаващи дисциплината „Проект мениджмънт“ при проф. Таня Тодорова и гл. ас. д-р Елисавета Цветкова към Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Срещата е и продължение на дългогодишното партньорство за популяризиране на информация относно финансирането на проекти в подкрепа на Кохезионната политика на ЕС.

Екипът на Областен информационен център - София (ОИЦ-София) представи пред студенти от специалност „Библиотечно-информационни науки и управление на знанието“ към Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)  структурата на финансирането на средствата от Европейските фондове в България през новия програмен период 2021-2027.

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща със студенти от катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ към УниБИТ за запознаване с възможности за европейско финансиране през новия програмен период и проблемите, които биха могли да бъдат решени с помощта на европейското финансиране.

Eкипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София), проведе в офиса на Центъра работна среща с експерти от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Регионалният координатор на Национална селска мрежа (НСМ) за област София.

По традиция срещите са поставени върху ползотворното сътрудничество между ОИЦ – София, НСМ и НССЗ, и регулярната обмяна на опит, добри практики и комуникация между екипите за област София.

Общо 872 души посетиха информационните срещи и изнесените приемни, които Областен информационен център – София (ОИЦ-София) организира в 22-те общини в област София. Информационната кампания, проведена в периода 8 юни – 22 юли 2021 г. имаше за цел да популяризира Споразумението за партньорство – стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021-2027 г., новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, както и актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година.

В община Горна Малина се проведе встъпителна конференция по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“. Изпълнява се по   Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014 - 2020 г. , съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) и нациоанлния бюбжет. Изпълнява се от две общини - Горна Малина, като водеща община и  партньор - община Елин Пелин. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 7 234 203 лв., от които 6  149 073 лв.

Нови лаборатории с модерна апаратура за иновативни полимерни материали бяха открити на официална церемония в Института по полимери при  БАН. Техниката е част от проекта за изграждане на Център по компетентност  „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ към Департамент „Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки“.

Целта на проекта е да се произвеждат иновативни продукти от растителен произход с висока добавена стойност, използвани като хранителни добавки и козметични средства.

На 14 юли (сряда) 2021 год. от 15:00 часа в Институт по полимери при Българска академия на науките (БАН), ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 103 А, гр. София ще се състои официална церемония по откриване и ден на отворените врати на Департамент „Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки”, по проект „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“.

В Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя официална церемония по откриване на Лабораторен комплекс към Департамента „Биоактивност на продукти”. Комплексът включва изцяло обновени и оборудвани лаборатории по микробиологични изследвания, вирусологични изследвания, клетъчна и молекулярна биология, вивариум с физиологична лаборатория, In vitro размножаване с оранжерии за адаптиране на растения.

На 24.06.2021 г. (четвъртък) от 15:00 часа в Биологически факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Драган Цанков“ № 8, ще се състои официалнa церемония по откриване на Лабораторен комплекс към Департамент „Биоактивност на продукти”. Комплексът включва изцяло обновени и оборудвани лаборатории по: микробиологични изследвания; вирусологични изследвания; клетъчна и молекулярна биология; вивариум с физиологична лаборатория; In vitro размножаване с оранжерии за адаптиране на растения.