Новини от ОИЦ - Стара Загора

На 7 март 2022 г., бе открит строителен обект по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.“ Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.

На 21.06.2021 г. от 11:30 часа, в двора на Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Раднево, със символична „Първа копка“ се даде старт на изпълнението на проект „Основен ремонт и оборудване на Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Раднево“.

На 31.03.2020 г. „Системно интегриране” ЕООД проведе второто, финално информационно събитие по проект № BG16RFOP002-3.004-0108-C01 „Устойчиво развитие и икономически растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в „Системно интегриране” ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 17.03.2020 г. oт 11:00 ч. в „Системно интегриране” ЕООД се проведе информационно събитие, чиято цел бе подробно да запознае присъстващите с целите, дейностите и постигнатите резултати по проект №BG16RFOP002-3.004-0108-C01 „Устойчиво развитие и икономически растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в „Системно интегриране” ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 18.3.2020 г. от 14:00 ч. пред сградата на „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“, № 23, се проведе информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0034-C01 между Министерството на икономиката и „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД.

На 18.03.2020 г. от 14:00 ч. пред сградата на „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 23, ще се проведе информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0034-C01 между Министерството на икономиката и „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД  по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД.
Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново, включващо:

На 27.02.2020 г., от 14:30 часа в гр.Стара Загора ще се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0022 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Медина Мед" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0022-C01 /23.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Медина Мед“ ООД.

На заключителната за 2019 г. работна среща Областният информационен център – Стара Загора запозна представители на медиите с практиките на община Стара Загора при реализиране на проекти за програмен период 2014-2020.
Беше представено изпълнението на проекти с бенефициент община Стара Загора по ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 за реализация на Инвестиционната й програма, финансирана по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Процедура ВG16RF0Р001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

На 11.11.2019 г., в гр. Стара Загора се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0063 „Подобряване на ресурсната ефективност в "Ню Глобал България" АД“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0063-C01 /23.11.2018 г. между Министерството на икономиката и „Ню Глобал България“ АД.

На 28.08.2019 г. се проведе официална церемония "Първа копка", свързана със стартирането на строително-монтажните дейности по проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.