Новини от ОИЦ - Стара Загора

На 11.11.2019 г., в гр. Стара Загора се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0063 „Подобряване на ресурсната ефективност в "Ню Глобал България" АД“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0063-C01 /23.11.2018 г. между Министерството на икономиката и „Ню Глобал България“ АД.

На 28.08.2019 г. се проведе официална церемония "Първа копка", свързана със стартирането на строително-монтажните дейности по проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

На 21.08.2019 г. от 11:00 ч. в гр. Стара Загора, площадката на Агробиохим АД, Административна сграда на Панхим ООД се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0086-C01/28.12.2017 г. между МИ и „Панхим“ ООД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на полиметилметакрилатни листове в „Панхим“ ООД“

На 28.06.2019 г. в сградата на „Минстрой Марица Изток" АД, находяща се на адрес: гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов" № 10, се проведе информационен ден относно приключване изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0140-C01/01.08.2018 г. с Министерството на икономиката по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Минстрой Марица Изток" АД“. На събитието присъстваха представители на Областен информационен център – Стара Загора, „Инфрастрой груп" ЕООД, „Бултрейс груп" ЕООД, „Петрол М" ЕООД, „Ремотекс М" ЕООД, „Минстрой Марица Изток" АД.

На 13.05.2019 г. /понеделник/ от 10:00 часа и на 14.05.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа в производствената база на ПРИСОЕ ПАК АД, на адрес: обл. Стара Загора, гр. Гурково, ул. Прохода 29 се проведоха информационни дни относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0021-C01/15.11.2017г. между Министерство на икономиката и ПРИСОЕ ПАК АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в ПРИСОЕ ПАК АД" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

На 22.04.2019г. и на 25.04.2019, от 16:30 ч. в конферентната зала на Хотел „Форум“ гр. Стара Загора се проведоха заключителна пресконференция и кръгла маса за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0099-С01 „Повишаване на ресурсната ефективност на „НТН“ ООД. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

На 10.04.2019г., от 10:00 ч. в с. Енина в базата на КМХ – Елемент ООД се проведе заключително събитие за отчитане на успешно изпълнения проект „Повишаване на енергийната ефективност в КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД” по договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0518-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 13.03.2019 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация - Чирпан се проведе пресконференция, свързана със стартирането на проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

С церемония „Първа копка“ на навес по проект "Интегриран градски транспорт на град Казанлък" - Етап 1“ започва изграждането на зарядна станция за електробусите, които предстои да бъдат пуснати в експлоатация в градската транспортна мрежа на Казанлък. Ритуалът е следваща стъпка от работата по проекта с откриването на строителна площадка за обект: "Проектиране и изграждане на навесно покритие от стоманена конструкция за зарядни станции и електробуси в ПИ с идентификатор 35167.501.9465, УПИ I-9465, кв.663, гр.Казанлък.

На 08.02.2019г., от 14:00 ч. в гр. Стара Загора се проведе встъпително информационно събитие за представяне на проект BG16RFOP002-3.004-0022 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Медина Мед“ ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.