Новини от ОИЦ - Стара Загора

На 17-ти ноември 2022 г., Областният информационен център – Стара Загора  организира информационно събитие, което се проведе в залата на НЧ „Свети Климент Охридски 1858 г.“ в областния град. Пред присъстващите бяха представени приоритетите за реализиране на новите програми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2021-2027 г., както и конкретните възможности за финансиране на проектни идеи. Споделени бяха добри практики и бе направена съпоставка с предходния програмен период и спецификите заложени за новия програмен период.

Доставката на общо 33 електробуса от последно поколение и 18 двойни станции за тяхното зареждане става възможна в рамките на мащабен проект.  Договорът по изпълнението му възлиза на 53,8 млн. лева, от които безвъзмездната помощ е близо 45 млн. лева, а останалите 8,8 млн. лева са самоучастие на община Стара Загора. Документът беше подписан през 2019 година, а финансирането е осигурено по ОП „Околна среда“ през Кохезионния фонд. Проектът трябва да приключи окончателно до август 2023 година.

На 7 март 2022 г., бе открит строителен обект по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.“ Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.

На 21.06.2021 г. от 11:30 часа, в двора на Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Раднево, със символична „Първа копка“ се даде старт на изпълнението на проект „Основен ремонт и оборудване на Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Раднево“.

На 31.03.2020 г. „Системно интегриране” ЕООД проведе второто, финално информационно събитие по проект № BG16RFOP002-3.004-0108-C01 „Устойчиво развитие и икономически растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в „Системно интегриране” ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 17.03.2020 г. oт 11:00 ч. в „Системно интегриране” ЕООД се проведе информационно събитие, чиято цел бе подробно да запознае присъстващите с целите, дейностите и постигнатите резултати по проект №BG16RFOP002-3.004-0108-C01 „Устойчиво развитие и икономически растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в „Системно интегриране” ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 18.3.2020 г. от 14:00 ч. пред сградата на „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“, № 23, се проведе информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0034-C01 между Министерството на икономиката и „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД.

На 18.03.2020 г. от 14:00 ч. пред сградата на „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 23, ще се проведе информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0034-C01 между Министерството на икономиката и „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД  по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД.
Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново, включващо:

На 27.02.2020 г., от 14:30 часа в гр.Стара Загора ще се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0022 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Медина Мед" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0022-C01 /23.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Медина Мед“ ООД.

На заключителната за 2019 г. работна среща Областният информационен център – Стара Загора запозна представители на медиите с практиките на община Стара Загора при реализиране на проекти за програмен период 2014-2020.
Беше представено изпълнението на проекти с бенефициент община Стара Загора по ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 за реализация на Инвестиционната й програма, финансирана по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Процедура ВG16RF0Р001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.