Новини от ОИЦ - Търговище

Работна среща за обсъждане на възможностите за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) проведе на 17 август т.г. екипът на ОИЦ-Търговище с представители на общинската администрация в Попово.

Четирите отворени приема на общински проекти по подмярка 7.2 на  ПРСР 2014-2020 г., свързани с енергийна ефективност на публични общински сгради, ремонт на улици и пътища, както изграждане и рехабилитация на ВиК съоръжения представи пред общински администрации ОИЦ – Търговище.

Подкрепата за земеделския сектор по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) беше във фокуса на интереса от страна на посетителите на изнесената приемна в гр. Попово, която проведе екипът на Областния информационен център – Търговище.

От разговорите с потенциални бенефециенти стана ясно, че очакват отваряне на нов прием по мярката за млади фермери. Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ е с индикативна дата на кандидатстване октомври 2022 г., като максималният размер на допустимите разходи за проект е 25 000 евро.

Екипът на Областния информационен център – Търговище проведе информационна среща, на която представи отворената за кандидатстване процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. На нея присъстваха фирми-участници на „Изложение Търговище 2022 г.“ и представители на производствени предприятия, които могат да се възползват от подкрепа за инвестиции в енергийно ефективно оборудване, материали и технологии.

Три събития финализираха 6-то издание на инициативата „Дни на Европа”, която Областният информационен център – Търговище проведе в дните от 07 до 11 май 2022 г. в областния град. През тези дни бяха организирани различни информационни, културни и спортни прояви за широката общественост, с цел да се повиши осведомеността за Европейския съюз

Атрактивно състезание пo пeйнтбoл събра в Търговище 18 отбора, като на участниците беше осигурена професионална екипировка и оръжие. Те пpeмepиxa cили и мерник в битĸитe пo cxeмaтa нa диpeĸтнa eлиминaция, в парка „Бopoвo oĸo".

Планираните приеми по подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) представи на информационна среща в гр. Попово Областният информационен център – Търговище. Пред земеделски производители и членове на Общото събрание на Сдружение „МИГ – Попово“ бяха разяснени по-детайлно процедурите, съгласно Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на програмата.

За шести път Областният информационен център в Търговище (ОИЦ) организира инициативата „Дни на Европа”. На пресконференция днес управителят на институцията Милчо Тонев обяви, че са планирани информационни, културни и спортни събития. Така ще се отбележи 9 май - Денят на Европа.

Предвидени са открити приемни и информационен щанд, на които ще може да се получи актуална информация за програми, финансиране от национални и европейски фондове. Откритият щанд ще бъде разположен пред Художествената галерия „Н. Маринов“ в Търговище, по времето на 243-я пролетен панаир.

             Работна среща във връзка с подготовка за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, от мярка 19 „Водено от общността местно развитие“ от ПРСР, проведе ОИЦ-Търговище с Общините: Опака, област Търговище, Цар Калоян, област Разград и Ветово, област Русе.

Срещата в офиса на ОИЦ-Търговище беше инициирана от кмета на община Опака Михидин Кадиров и в нея взеха участие кметът на Цар Калоян Дауд Аляовлу, зам.-кметът на Ветово Димитър Денев и експерти от Общините.

Със заключителна пресконференция и церемония по откриването  приключи проектът за реконструкция на бул. „Трайко Китанчев“ в Търговище по Оперативна програма „Региони в растеж“. По него бе обновен участък от над 400 метра, от кръстовището на булеварда с ул. „Трети март“ до кръстовището му с ул. „Цар Освободител“. Общата стойност на проекта е 1,6 млн. лв., от които над 200 хил. лв. са собствен принос на Община Търговище.

Община Търговище сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.007-0017-C01, с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“. С него се осигурява изпълнението на проект „Осигуряване на функционирането на Областен информационен център – Търговище“ през периода 2022 – 2023 г.“.

Общата стойност на проекта е в размер на 249 999, 96 лв., като 100%-то безвъзмездно финансиране гарантира работата на Областния информационен център – Търговище до края на 2023 г.