ПЪРВО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КН на ПТП - 14.03.2023 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Окончателен протокол от Първото заседание на КН на ПТП /14.03.2023 г./ 848.93 KB
1. Дневен ред на Първото редовно заседание на КН на ОПДУ (14.03.2023 г.) 430.74 KB
2. Вътрешни правила и кодекс на поведение на членовете на КН на ПТП 1.43 MB
3. Резултати от проучването сред членовете на КН относно извлечените поуки и нуждите от капацитет /презентация/ 1.99 MB
4. Програма „Техническа помощ“ /презентация/ 3.87 MB
5. Пътна карта административен капацитет /презентация/ 1.22 MB
6. Академия на фондовете от ЕС /презентация/ 1.74 MB
7. Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на ПТП 368.72 KB
8. Методика за комплексна оценка на финансов план за бюджетна линия по Процедура BG16RFTA001-1.001 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 569.23 KB
9. Критерии за подбор на операции по Процедура BG16RFT001-1.001 „Ефективно и ефикасно управление на Програма „Техническа помощ“ 947.99 KB
ИГРП на ПТП за 2023 г., Методика за комплексна оценка и КПО по Процедура BG16RFT001-1.001 „Ефективно и ефикасно управление на Програма „Техническа помощ“ /презентация/ 1020.31 KB
10 „Европейска година на уменията 2023“ /презентация/ 2.52 MB
11. Годишен доклад за изпълнение на ОПДУ за 2022 г. - РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ 19.34 MB
12. Напредък в изпълнение по ОПДУ /презентация/ 2.64 MB
13. Анализ на очакваните ефекти за бизнес средата от изпълнени проекти, финансирани по ОПДУ (2014-2020) /презентация/ 2.84 MB
14. Приключване на ОПДУ /презентация/ 779.7 KB
15. Проект „Развитие, оптимизация и поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020“ /презентация/ 5.18 MB
16. Проект „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ 4.77 MB