Стартира прием по процедура чрез директно предоставяне № BG14MFOP001-5.019 „Мерки за предлагане на пазара.

мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара”

Дирекция „Морско дело и рибарство”, Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани Министерство на земеделието (МЗм), чрез дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ в качеството й на конкретен бенефициент, да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне № BG14MFOP001-5.019 „Мерки за предлагане на пазара”.

По настоящата мярка, режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Индикативният бюджет по процедурата е 212 726 лева, от които 159 544.50 лв. са от ЕФМДР и 53 181.50 лв. национално съфинансиране.

 

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Допускат се и ограничени дейности в рамките на проектите, осъществявани на територията на държавите членки на ЕС и/или трети страни.

С прилагането на мярката чрез процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-5.019 се цели провеждането на регионални, национални или транснационални рекламни кампании за продуктите на устойчивия риболов и аквакултури, както и на други информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурата.

Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер до 100% от общите допустими разходи за дейности.

Минималният размер на допустимата безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 5 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 1 000 000 лева.

 

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за финансирането на следните дейности:

- провеждане на регионални, национални или транснационални информационни и рекламни кампании за повишаване на осведомеността на обществото за продуктите на устойчивия риболов и аквакултури.

ВАЖНО: По проектните предложения, допустими за финансиране, могат да бъдат дейности по веригата за доставка, свързани с производството, преработването и предлагането на пазара.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в ИСУН 2020 и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 часа на 30 септември 2022 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Удължен краен срок за подаване на проектни предложения е 17.00 часа на 31 октомври 2022 г.

Заповед на РУО за удължаване на срок за кандидатстване

Условия за кандидатстване - удължен срок за кандидатстване