СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.114 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от СВОМР на МИРГ “Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Дос

мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“, като  

 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.114 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“

 

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.114 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ има за цел да повиши атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

 • Изграждане на дребномащабна инфраструктура за достиг до водата, като пътеки, паркинги за коли и ремаркета в съответствие с норми за опазване на околната среда;
 • Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки край водоемите, регулирани места за пикник, места за изхвърляне на отпадъци;
 • Изграждане на дребномащабна инфраструктура за безопасност при влизане и излизане от водата;
 • Изграждане на база за спортен риболов – зониране на пространства на язовирите и дребна инфраструктура;
 • Обособяване на естествени места за плуване и плажуване около водоемите;
 • Изграждане на места за къмпинг в рибарската територия на МИРГ ВЗР;
 • Планиране и маркетиране на общи за РТ риболовни маршрути;
 • Развиване на туристически атракциони чрез ефективно използване на природните ресурси и конкретно свързани с риболов (закупуване/изграждане на дребномащабни съоръжения, оборудване на бази и пространства);
 • Изграждане на обща информационна система за предоставяне на актуална информация в полза на рибарските общности и туристите в РТ (електронна, уеб базирана);
 • Изграждане на информационна инфраструктура – инфо точки, указателни табели, маршрути;
 • Услуги за ремонт на лодки и други приспособления за риболовен туризъм, включително оборудване с необходимите средства за ремонтните дейности;
 • Изграждане и/или преустрояване и оборудване на пространства с експозиция на видове риба и аквакултура, характерни за РТ, „работилници” за преработка и кулинарни умения.

 

Реализацията на дейностите по проектите ще повиши атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

 

Финансовото подпомагане по горепосочените дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

 

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.114 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е  845 905  лв.

            Минималният размер на   безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в обществен интерес не може да бъде  по-малък  от 3911.60 лева.

 

            Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в частен интерес не може да бъде  по-малък  от 1955.83 лв.

 

            Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за  един  проект в обществен интерес не може да бъде по-голям от 195 580 лева.

 

            Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за  един  проект в частен интерес не може да бъде по-голям от 73 343.63 лв.

 

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

 

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

 

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
 • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
 • Общини: Батак, Девин, Доспат.

 

Допустимите дейности са посочени в Условията за кандидатстване по процедурата, т.13.1.

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ - http://www.flag-rhodope.bg/.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.09.2022 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпроси и отговори може да намерите ТУК.