УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-4.097 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.097 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ може да видите ТУК.

Файлови документи