СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.118 „Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ Поморие“ от СВОМР на МИРГ “Поморие"

мярка 2 „Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ Поморие“

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Поморие и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.118 „Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ Поморие“, мярка 2 „Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ Поморие“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ Поморие.

С процедурата „Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ Поморие“ се цели подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на територията на МИРГ Поморие чрез насърчаване на инвестициите в дейности, които ще допринесат за: 1) Разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън сектор Рибарство; 2) Диверсификация в рамките на риболовния сектор; 3) „Син“ растеж; 4) Оползотворяване на туристическия потенциал на МИРГ Поморие и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси; 5) Поддържане на заетостта и създаване на нови работни места.

 Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на специфична цел 2.1 Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел и извън него, която ще допринесе за постигане на приоритет 2 „Диверсификация на сектор Рибарство” от стратегията за ВОМР на МИРГ Поморие в посока развитие на туризма и свързаната с това инфраструктура на територията на МИРГ.

Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза за устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите и свързаните с тях дейности, в съответствие с чл. 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) № 508/2014).

Финансовото подпомагане по мярката няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 391 166 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 3 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не може да надвишава 391 166 лева.

Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за проекти, от които процента на съфинансиране от ЕФМДР – 85% и процента на съфинансиране от националния бюджет – 15%.

В случай, че проектното предложение се изпълнява от кандидат, който отговаря на легалното определение за дребномащабен крайбрежен риболов в чл. 3, параграф 2, т. 14 на Регламент (ЕС) № 508/2014, интензитета на отпусканата безвъзмездна финансова помощ се завишава с 30 процентни пункта до 80% от общите допустими разходи по проект.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 6 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 30.11.2023 г. С оглед на финалния етап от изпълнението на ПМДР 2014-2020 e задължително всички допустими дейности в одобреното проектно предложение да бъдат изпълнени преди 30.11.2023 г.

Допустими кандидати по мярката са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия и имат седалище на територията на МИРГ Поморие. Клонове на юридически лица, регистрирани в Република България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти, поради липсата на самостоятелна правосубектност. Допустими кандидати са  рибари и рибарски обединения/сдружения, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и юридически лица с нестопанска цел.

Един кандидат няма право да подава в рамките на един прием повече от едно проектно предложение по процедурата.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

1. Диверсификация на първични производствени дейности (например нови риболовни техники и принадлежности), вкл. диверсификация в рамките на риболовния сектор.

2. Диверсификация на икономическите дейности в сектора на рибарството, включително пускането на пазара на нови услуги, свързани с туристическия сектор, и развитието на съществуващите услуги и др.

3. Диверсификация на дейности във веригата на генериране на добавена стойност на рибата (при дейности, които добавят стойност към рибни продукти: директни продажби, маркетинг, др.).

4. Разнообразяване на нерибарските дейности с мерки за плетене на мрежи и производство на рибарски принадлежности.

5. Създаване на туристически места тип къмпинги в близост до рибарските селища.

6. По-широка диверсификация на рибарския район в сектори и дейности като туризъм, култура, услуги, морски сектор, занаяти и т.н.;

7. Добавяне на стойност към местни продукти, дребномащабна преработка и т.н.

Подаване на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 10.10.2022 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 31.10.2022 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Mqrka 2.zip 31.24 MB
МДР-ПП-09-123_30.08.2022.pdf 136.22 KB