СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.125 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата"

мярка 3 от СВОМР на МИРГ „Поморие“

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

ОБЯВЯВА за прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.125 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“, мярка 3 от СВОМР на МИРГ „Поморие“.

 

Цели

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.125 на Местна инициативна група (МИРГ) „Поморие“, мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от СВОМР на МИРГ “Поморие” има за цел да повиши устойчивото развитие на територията на МИРГ „Поморие” от гледна точка на изменението на климата и балансирания подход към околната среда, чрез:

 1) Диверсификация на риболовните дейности с оглед на предизвикателствата в следствие от изменението на климата;

 2) Засилване на взаимодействието между местната рибарска общност и научните институти с оглед по-лесната адаптация на рибарския район към задълженията, обвързани с изменението на климата;

 3) Опазване на околната среда в рибарския район и борба със замърсяванията; 4) Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници.

 

Подпомагането по настоящата мярка не представлява държавна помощ.

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

Указания на УО на ПМДР във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. са публикувани на https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група „Поморие“.

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 230 000 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 25 000 лв.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ  за един проект е 150 000 лв.

Финансовата помощ по реда на настоящата процедура е безвъзмездна и се предоставя в рамките на определения бюджет за мярката в Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие “, от които:

- 85% съфинансиране от ЕФМДР и

- 15% съфинансиране от националния бюджет

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 50%.

 

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 6 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 30.11.2023 г. С оглед на финалния етап от изпълнението на ПМДР 2014-2020 e задължително всички допустими дейности в одобреното проектно предложение да бъдат изпълнени преди 30.11.2023 г.

 

Допустими кандидати по мярката са:

1. Общините на територията на МИРГ „Поморие“ - Община Поморие;

2. Юридически лица (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

3. Представители на сектор „Рибарство“ на територията на МИРГ “Поморие”, регистрирани по реда на Закона за рибарството и аквакултурите, които притежават валидно Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.

4. Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;

 

Допустими дейности

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за финансирането на следните дейности:

1)         Насърчаване на устойчиви практики, които оптимизират използването на рибните ресурси и предлагат нови източници на приходи за рибарските райони;

2)         Популяризиране и информиране на местните предприемачи и населението за подходящото поведение и ползването на подходящи технологии, способстващи адаптирането към климатичните промени, опазването на околната среда и биоразнообразието и т.н.;

3)         Сътрудничество между рибарските общности и научните организации и насърчаването на опазването на околната среда в района;

4)         Услуги по почистване и борба със замърсяването;

5)         Защита на околната среда в рибарския райони с цел запазване на неговата привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство;

6)         Предпазване на делфините от нежелан улов и съприкосновение с рибарските принадлежности;

7)         Закупуване на оборудване за проследяване състоянието на Черно море в обхвата на МИРГ „Поморие” и извършване на спасителни операции;

8)         Изпълнение на мерки от Национална приоритетна рамка за действие (НПРД), по-специално мерки от Плановете за управление на защитените зони и насочени към запазване и възстановяване на биоразнообразието;

9)         Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди, с цел ефективно използване на ресурсите;

10)       Обединяване на различните заинтересовани страни за решаване на някои от проблемите, свързани с изменението на климата и замърсяването, причинено от източници, разположени край бреговата ивица и в крайбрежни води, които подлагат на риск морските екосистеми и вътрешни водоеми и застрашават добива в тях.

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата са публикувани на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на МИРГ „Поморие“ - https://mirg-pomorie.eu/) и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение на проекти до 3 седмици преди крайният срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават през ИСУН 2020.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 19.06.2023 г.

 

 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
мярка 3 -прием f.zip 21.34 MB
Заповед_0.pdf 147.08 KB