ЧЕТВЪРТА ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ, КОИТО ДА УЧАСТВАТ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПМДРА 2021-2027 Г.

Управляващият орган на програма Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА), на основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (Механизма), отправя четвърта покана за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на ПМДРА на следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферите на:

  • Риболов;
  • Аквакултури;
  • Преработка на продукти от риболов и аквакултури;
  • Насърчаване на икономическото развитие;
  • Опазване на околната среда;
  • Научните изследвания и иновации;
  • Енергийната и ресурсната ефективност и кръговата икономика;
  • Технологии, свързани с цифровия преход;
  • Синята икономика;
  • Насърчаване на схеми за качество.

В срок до 10 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице подава писмено заявление за участие в избора до Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. на електронен адрес: pmdra_2021-2027@mzh.government.bg. Заявлението може да бъде подписано от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението се подписва на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на юридическото лице с нестопанска цел и се изпраща сканирано копие на документа.

 

2. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.

 

3. Писменото заявление се представя по образец, приложение към Механизма.

 

4. Към заявлението се прилагат документите по чл. 4, ал. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на ПМДРА.