СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-1.027 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ“

Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР 2014-2020 г.) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като

ОТКРИВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Цел на процедурата:

Целта на процедурата е да се осигури възможност за осъвременяване на съществуващи рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки, да се повиши тяхната енергийната ефективност, да допринесе за опазването на околната среда, да се повиши качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и да се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите.

Подпомагането по  мярката не представлява държавна помощ. Съгласно чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета, чл. 107, 108 и 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с посочения регламент, които попадат в обхвата на чл. 42 ДФЕС.

Указанията във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. са публикуване на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е:

6 000 000,00 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 4 395 600,00 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и 1 604 400,00 лв. национално съфинансиране.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 80 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за:

-  сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ е до 2 000 000 лева за обекти в акваторията/крайбрежието на Черно море и поречието на река Дунав;

- сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ е до 1 000 000 лева за обекти в акваторията/крайбрежието на Черно море и поречието на река Дунав.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.

Максимален процент на съфинансиране:

 – до 100 % за публични организации;

 – до 50 % за юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за малко и средно предприятие, съгласно чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), се намалява с 20 процентни пункта.

Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 73,26 %.

Процент на съфинансиране от националния бюджет – 26,74%.

С оглед на финалния етап от изпълнението на ПМДР 2014-2020 г. e задължително всички допустими дейности в одобреното проектно предложение да бъдат изпълнени преди 20 декември 2023 г.

Допустими кандидати:

1. Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

2. Общини или държавни учреждения.

Допустими дейности:

1. Модернизация (осъвременяване) на рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и изграждане и/или модернизация на лодкостоянки.

2. Повишаване качеството, контрола и проследяемостта на уловите разтоварвани на сушата.

3. Подобряване на енергийната ефективност на рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки.

4. Опазване на околната среда, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци.

5. Подобряване на безопасността и условията на труд.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата са публикувани на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване и изпълнение до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават през ИСУН 2020.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 31.10.2023 г.

Файлови документи