ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-6.006 „ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МОРСКАТА СРЕДА“

В съответствие с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление  (Загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) и § 70 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Обн. ДВ, бр. 51 от 2022 г.), Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 стартира обществено обсъждане на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-6.006 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда”.

Крайният срок за получаване на коментари е 17:00 ч. на 18.09.2023 г. в информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари от заинтересованите страни ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Обществено обсъждане - 6.006 28.49 MB