ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG14MFOP001-7.001 "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ"

Мярка 7.1. „Техническа помощ”

Изменение на Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-7.001 „Техническа помощ”  по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР)

Изменените Условия за кандидатстване може да видите ТУК.

Заповед на РУО за изменение на Условия за кандидатстване

Покана за участие - Приложение 2