ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.011 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА МЛАДИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ“ В МИРГ „ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО“

Мярка 1.1.2. „Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на умения“, в изпълнение на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.011 „Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на умения“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.011  „Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на умения“, мярка 1.1.2. „Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на умения“ в МИРГ „Варна, Район Аспарухово - Белослав - Аксаково“.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.011  „Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на умения“, мярка 1.1.2. „Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на умения“ в МИРГ „Варна, Район Аспарухово - Белослав - Аксаково“, е 273 498 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 232 473 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 41 025 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 05.06.2019 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК.

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
20190523 m.1.1.2 MIRG Vn.zip 11.75 MB