СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ №BG14MFOP001-4.004 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК - ДЕВИН - ДОСПАТ“

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - мярка на 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“, като  ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.004 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК - ДЕВИН - ДОСПАТ“

Основната цел на процедурата е подпомагането на инвестиции  в преработването на продукти от риболов и аквакултури на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“

Прилагането на мярката е насочена към изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия, а именно:

  • модернизация на предприятията, чрез която да се намалява вредното въздействие върху околната среда – емисии на парникови газове, опасни вещества, намаляване на отпадъците, шум и т.н.;
  • Разработването и/или внедряването на нови продукти, процеси, услуги, технологии; системи за управление на производство и/или организация;
  • Разширяването на асортимента от обработени/преработени продукти на риболова и аквакултурата;
  • Подобряването условията на труд в предприятията;
  • Добавянето на стойност и по-пълното оползотворяване на произведената в Рибарската териотиря аквакултура;.
  • Добавянето на стойност и по-пълното оползотворяване на произведената в страната аквакултура съгласно Многогодишния национален стратегически план за аквакултурите 2014-2020 г.

По отношение на приложимия режим за държавни помощи, съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство  предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл.42 от ДФЕС.

Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат когато публичното финансиране надхвърля предвиденото в разпоредбите на Регламент (ЕС) № 508/2014 относно посочените в параграф 2 плащания.

По настоящата мярка, съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент (ЕС) № 1388/2014), помощта за преработване на продуктите от риболов и аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а) помощта изпълнява условията по член 69 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б) размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 280 000.00 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 19 558 лева. 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 195 580 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер до 50% от общите допустими разходи за дейности, от които:

  • 85% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 15% съфинансиране от националния бюджет.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

Допустимите дейности са посочени в Условията за кандидатстване по процедурата, т.13.1.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17.00 ч. на 29.08.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 19.09.2019 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпросите и отговорите можете да видите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Заповед 442.43 KB
Пакет документи 10.89 MB
14082019_ QnA_5.4_MIRG VZR.DOCX 260.29 KB