СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.011 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА МЛАДИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ“

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ и Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.011 „Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на умения“, мярка 1.1.2. „Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на умения“.

Мярка 1.1.2. „Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на умения“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ цели да допринесе за насърчаване на предприемачеството в рибарската област. Инвестициите са насочени към подобряване на конкурентоспособността на младите и новите оператори в сектор „Рибарство и аквакултури”.

Мярката цели да насърчи ученето през целия живот на стартиращи предприемачи, които създават ново стопанство или оборудват риболовен кораб, както и стимулиране на повишаване квалификацията на заетите в сектора, чрез придобиване на различни образователни курсове, свързани с морето и сектора.

Насърчава се подобряването на условията на труд и безопасността на работното място или в морето, включително на борда на риболовните кораби чрез инвестиции в индивидуално оборудване за безопасност.

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 273 498 лв.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 5 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 20 000 лева.

 

Финансовата помощ е в размер до 100% от общите допустими разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85% (232 473 лв.). Процент на съфинансиране от националния бюджет – 15% (41 025 лв.).

Проектите по мярката следва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, Район Аспарухово - Белослав - Аксаково. Територията на МИРГ се състои от целите административни територии на общините Аксаково и Белослав и част от административната територия на община Варна - район Аспарухово.

Допустими кандидати по мярката са: еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и aдрес на управление територията на МИРГ Варна – Район Аспарухово-Белослав- Аксаково.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за:

1. Предприятия в сектор „Рибарство и аквакултури“ на млади предприемачи до 40 години, включително и инвестиции на борда на риболовните кораби;

2. Инвестиции водещи до нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи;

3. Инвестиции водещи до създаването на добри и безопасни условия на труд;

4. Инвестиции водещи до подобряване качеството на работните места и производителността на труда;

5. Инвестиции насочени в дейности за придобиване на знания, обмен на опит и добри практики в сектор „Рибарство и аквакултури“.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17.00 ч. на 09.09.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 30.09.2019 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК

Файлови документи
Прикачен файл Size
Пакет документи 10.5 MB