Стартира прием по процедура №BG14MFOP001-4.012 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.012 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ в МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Основната цел на процедурата e да повиши атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности на територията на МИРГ.

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

 • Изграждане на дребномащабна инфраструктура за достиг до водата, като пътеки, паркинги за коли и ремаркета в съответствие с норми за опазване на околната среда;
 • Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки край водоемите, регулирани места за пикник, места за изхвърляне на отпадъци;
 • Изграждане на дребномащабна инфраструктура за безопасност при влизане и излизане от водата;
 • Изграждане на база за спортен риболов – зониране на пространства на язовирите и дребна инфраструктура;
 • Обособяване на естествени места за плуване и плажуване около водоемите;
 • Изграждане на места за къмпинг в рибарската територия на МИРГ ВЗР;
 • Планиране и маркетиране на общи за РТ риболовни маршрути;
 • Развиване на туристически атракциони чрез ефективно използване на природните ресурси и конкретно свързани с риболов (закупуване/изграждане на дребномащабни съоръжения, оборудване на бази и пространства);
 • Изграждане на обща информационна система за предоставяне на актуална информация в полза на рибарските общности и туристите в РТ (електронна, уеб базирана);
 • Изграждане на информационна инфраструктура – инфо точки, указателни табели, маршрути;
 • Услуги за ремонт на лодки и други приспособления за риболовен туризъм, включително оборудване с необходимите средства за ремонтните дейности;
 • Изграждане и/или преустрояване и оборудване на пространства с експозиция на видове риба и аквакултура, характерни за РТ, „работилници” за преработка и кулинарни умения.

Финансовото подпомагане по горепосочените дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. 

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 150 000.00 лева.

Минималният размер на   безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в обществен интерес не може да бъде  по-малък  от 3911.66 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в частен интерес не може да бъде  по-малък  от 1955.83 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за  един  проект в обществен интерес не може да бъде по-голям от 146 687.25 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за  един  проект в частен интерес не може да бъде по-голям от 73 343.63 лв.

Безвъзмездната финансова помощ по  процедурата е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

 • 85% съфинансиране от ЕФМДР и
 • 15% съфинансиране от националния бюджет.

Допустими кандидати по мярката са:

 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
 • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
 • Общини: Батак, Девин, Доспат.

Допустимите дейности са посочени в Условията за кандидатстване по процедурата, т.13.1.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 23.09.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 14.10.2019 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпросите и отговорите може да видите ТУК.

Въпроси и отговори втора част може да видите ТУК.

Измененено Приложение 9 "Общи условия" може да видите ТУК.

Измененени Условия за изпълнение може да видите ТУК.