Указания от Управляващия орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) във връзка с финансиране на разходи за данък добавена стойност (ДДС) на бенефициенти по одобрени за подпомагане проекти по ПМДР.

На основание чл. 86 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., Държавен фонд „Земеделие“ извършва плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. въз основа на подадено от бенефициентите искане за плащане съгласно реда и условията за това, определени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

Разходите за ДДС по проектите се изплащат на основание член 59 от Постановление № 344 на Министерски съвет от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.

 

Указания от Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. във връзка с финансиране на разходи за данък добавена стойност (ДДС)  на бенефициентите по одобрени за подпомагане проекти по  ПМДР може да видите ТУК.

Приложение 1 към Указанията - Искане за възстановяване на разходи за ДДС към искане за междинно/окончателно плащане може да видите ТУК.

Приложение 2 към Указанията - Декларация за упражняване правото на данъчен кредит може да видите ТУК.