ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.013 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“

Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.013 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“, мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.013 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ е  1 880 891,32 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 1 377 940,98 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 502 950,34 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 02.10.2019 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Myarka 1.7.zip 10.6 MB