Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.009 "Добавяне на стойност в рибарството" в МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“

мярка 1.1.1. „Добавяне на стойност в рибарството“ от Стратегията на МИРГ„Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-4.009 „Добавяне на стойност в рибарството“, мярка 1.1.1. „Добавяне на стойност в рибарството“ от Стратегията на МИРГ„Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково".

Мярката предоставя инвестиционна подкрепа на  дейности, насочени към създаване на добавена стойност за продуктите от риболов и аквакултура, чрез инвестиции в подобряването на  процесите свързани с разтоварване, обработка, съхранение и преработка на риба и други аквакултури. Развитие на преработващи предприятия чрез изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия от територията на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково”.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. 

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 400 000 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 60 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по  процедурата е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

  • 85% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 15% съфинансиране от националния бюджет.

Допустими кандидати по мярката са:

еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и aдрес на управление територията на МИРГ.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за дейности, които:

1. допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;

2. подобряват безопасността, здравето и условията на труд;

3. са свързани с  производството и преработването на риба и рибни продукти;

4. водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи;

5. подпомагат съхранението на улова, неговата обработка и етикиране.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 17.12.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 07.01.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
mqrka 1.1.1.zip 16.02 MB
20191009 Zap. utv. i obiava 1.1.1.pdf 405.91 KB