Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.027 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие“

мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.027 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие“, мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие“.

С прилагането на процедурата ще се постигне увеличаване конкурентоспособното участие на секторите на рибарството и аквакултурите в устойчивото развитие на МИРГ „Поморие“ и насърчаването на иновативни подходи за осигуряване на растеж и работни места, посредством добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 450 000 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 150 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

 • Микро, малки и средни предприятия, които са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище на територията на действие на МИРГ Поморие, работещи в сектор „Рибарство“;
 • Рибари на територията на МИРГ „Поморие“, регистрирани по реда на Закона за рибарството и аквакултурите;
 • Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИРГ Поморие и да осъществява дейностите по проекта на територията на МИРГ Поморие.

 

По настоящата процедура се допускат следните дейности:

 1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновацията/ иновациите; 
 2. Подобряване състоянието на съществуващите рибарски лодки;
 3. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по мярката; /закупуване на ноу-хау, патенти, лицензи и др/
 4. Трансфер на знания; 
 5. Създаване на мидени плантации за филтриране на водата около заустването на ПСОВ Поморие.
 6. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес;
 7. Въвеждане на нови технологии в сферата на рибарството и аквакултурите;
 8. Малки демонстрационни пилотни проекти, с потенциал за мултиплициране на резултата;
 9. Дребномащабни инвестиции в инфраструктура, които са предварителни условия за иновации и по-нататъшно развитие;
 10. Организиране на обучения за нуждите на сектор рибарство и аквакултури;
 11. Трансфер на знания за нуждите на сектор рибарство и аквакултури;
 12. Обмен на ноу-хау;
 13. Популяризиране на знанията и ноу-хау за територията на МИРГ „Поморие“;
 14. Организация и управление;
 15. Информация и комуникация.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 03.02.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 17.02.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Мярка 1.zip 30.05 MB
zapoved.pdf 72.48 KB